Thanh Hóa: Siết chặt quản lý giá vật liệu xây dựng, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiến độ dự án

11:36 26/02/2024

Nhằm tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho các công trình trọng điểm, UBND tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, UBND tỉnh thanh Hóa đã ban hành Công văn số 2285/UBND-CV về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá vật liệu xây dựng (VLXD); khai thác cung ứng VLXD cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh.
Nội dung công văn nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã có nhiều chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các công trình lớn, trọng điểm, quan trọng.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã tạo ra những chuyển biến tích cực, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Sở Xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý định mức, giá xây dựng, quản lý VLXD thông thường đối với các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh.

cho các công trình trọng điểm, UBND tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn Nhằm tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện
UBND tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịchnUBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực; Trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về các nội dung liên quan, trong đó có Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày; Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 về việc danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1807/UBND-KTTC ngày 17/02/2023 về việc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2023; Công văn số 2574/UBND-CN ngày 03/3/2023 về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 5856/UBND-CN ngày 27/4/2023 về việc giải quyết đề nghị về giá một số vật liệu chủ yếu trong xây dựng công trình giao thông trên địa bàn một số huyện miền núi; Công văn số 7114/UBND-CN ngày 24/5/2023 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát về giá, chống thất thu thuế trong hoạt động khoáng sản và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh và Công văn số 11723/UBND-CN ngày 14/8/2023 về kết quả kiểm tra việc kinh doanh, niêm yết giá của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; các văn bản chỉ đạo điều hành khác có liên quan.

Yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương: Tiếp tục công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng (hằng quý hoặc sớm hơn nếu cần thiết), đơn giá nhân công xây dựng (hằng năm hoặc sớm hơn nếu cần thiết), giá ca máy và thiết bị thi công đảm bảo kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật. Cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp và công khai về tình hình thực hiện công bố và cập nhật các thông tin nêu trên của các địa phương trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, triển khai lập, ban hành định mức đặc thù tại địa phương (nếu có) theo quy định.

Công văn 2285/UBND-CV tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh.
Công văn 2285/UBND-CV tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng.

Yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp trên địa bàn, đảm bảo đủ vật liệu theo tiến độ cho nhu cầu thi công của các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp (trong đó có các dự án đầu tư khai thác khoáng sản) đảm bảo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa phục vụ các dự án đầu tư xây dựng và phục vụ khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường; tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch đấu giá các mỏ, ưu tiên đấu giá các mỏ đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng và các mỏ nằm gần khu vực có các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng, để đáp ứng đủ, kịp thời nguồn vật liệu cho công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Sở NN& PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến trồng rừng thay thế, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc rà soát, tham mưu tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa trên địa bàn tỉnh.
Liên quan đến các nội dung trên, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính phối hợp, đôn đốc các đơn vị sản xuất các loại VLXD thuộc diện kê khai giá theo luật giá (xi măng, thép xây dựng) phải thực hiện kê khai giá và gửi kết quả về Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện công khai giá các loại VLXD thuộc danh mục kê khai giá trên địa bàn tỉnh trên website của Sở Tài chính (khi có sự thay đổi về giá) sau khi nhận được đề nghị của UBND huyện, thị xã, thành phố.

Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các mỏ khoáng sản đất, đá, cát mới (kể cả các mỏ cát nhiễm mặn tại các cửa sông, cửa biển làm vật liệu san lấp) để bổ sung vào quy hoạch, gửi về Sở Xây dựng để kiểm tra, nếu đủ điều kiện sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bổ sung vào Quy hoạch tỉnh; UBND các huyện miền núi (Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc) tiếp tục giao các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã thực hiện rà soát các khu vực rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, phát hiện các khu vực rừng hiện trạng nghèo kiệt, không còn đủ tiêu chí, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh cho phép chuyển đổi sang rừng sản xuất để có đủ điều kiện đưa các khu vực này vào quy hoạch mỏ vật liệu phục vụ công trình dự án trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc kê khai, tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá hàng hóa dịch vụ đặc thù đến các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất VLXD (đất, cát, đá) trên địa bàn; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị thuộc diện phải kê khai giá hàng hóa dịch vụ đặc thù, niêm yết giá theo quy định, gửi về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để đăng tải lên chuyên mục “Công khai giá VLXD” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính và làm hồ sơ khảo sát Công bố thông tin giá VLXD.  

Nghiên cứu, thực hiện hướng dẫn của Sở Tài chính về việc phối hợp cung cấp thông tin về giá bán tại các địa phương nơi có mỏ hoạt động khai thác, cập nhật dữ liệu và vận hành trang thông tin điện tử về giá VLXD thông thường (đất, đá,cát…) trên địa bàn tỉnh; tiến hành khảo sát, điều tra giá VLXD trên địa bàn và báo cáo kết quả khảo sát giá gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng cuối quý (báo cáo trước ngày 15 hằng tháng đối với các loại VLXD có biến động giá lớn để công bố theo tháng). Các loại cấp vật liệu khảo sát gồm: Xi măng, thép, nhựa đường, cát, đá, đất đắp, dây điện, gạch xây, gạch ốp lát, tôn lợp... khi tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát giá, phải xác định rõ tên, địa chỉ mỏ khảo sát, báo giá của mỏ, doanh nghiệp khảo sát, bản kê khai giá và một số hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán trong thời gian gần nhất, làm cơ sở để Sở Xây dựng công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Lâm