Talkshow 17/1/2023: Khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa