Thiếu vị trí quản lý cấp trung, công ty Nhật Bản tại Việt Nam gặp khó khăn trong tuyển dụng

Gia tăng chi phí nhân sự, thiếu nguồn cung nhân lực có trình độ và thiếu hụt nhân lực có kỹ năng hoặc kinh nghiệm là những thách thức chủ yếu về nhân sự mà các doanh nghiệp Nhật ở Việt Nam phải đối mặt, theo một báo cáo nghiên cứu thực trạng phát triển nguồn nhân lực công nghiệp Việt Nam do JICA thực hiện.