Lào Cai tích cực hoàn thiện, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI

10:33 25/05/2024

Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ phải thực hiện; chủ động nghiên cứu, triển khai ngay các giải pháp để cải thiện Chỉ số PAPI phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Ngày 24/5, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, và PAPI cho năm 2024. Hội nghị do các đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì. Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, đại diện Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), chuyên gia phân tích chính sách công của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham gia trực tiếp và trực tuyến.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm 2023, các sở, ban, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, và tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và ban hành các cơ chế thuận lợi nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị triển khai các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tỉnh Lào Cai
Hội nghị triển khai các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tỉnh Lào Cai.

Trong năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Lào Cai tiếp tục được cải thiện và triển khai đồng bộ, toàn diện với 6 nội dung chính: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Các nỗ lực này đã đem lại nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trong việc cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, từ đó cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, một số nhóm nội dung mặc dù tăng điểm nhưng lại giảm về thứ hạng so với các địa phương khác, gồm: cải cách thể chế; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, nhóm nội dung chỉ số cải cách thủ tục hành chính vừa giảm điểm vừa giảm thứ hạng.

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cũng ghi nhận một số chỉ số nội dung và thành phần bị giảm điểm, bao gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai thu, chi ngân sách cấp xã; tiếp cận dịch vụ tư pháp; thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; và phúc đáp qua cổng thông tin điện tử.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình CCHC năm 2024 đảm bảo đúng lộ trình của Chính phủ; cụ thể hóa các nội dung Đề án số 14-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai; duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024 và các năm tiếp theo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu:

Các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC cần tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời trong thực hiện CCHC.

Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, động bộ công tác CCHC, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch của năm 2024 đã đề ra.

Đối với cải cách thể chế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh đề nghị các cấp, các ngành cần phải thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện những văn bản không còn phù hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh.

Đối với nhiệm vụ cải cách TTHC, tiếp tục đẩy mạnh rà soát, đơn giản hoá TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cần tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai.

Về cải cách tài chính công, cần tập trung các biện pháp tăng thu, giảm chi thường xuyên; cơ cấu lại, tăng chi cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phân cấp lĩnh vực tài chính - ngân sách, tiết kiệm và hiệu quả trong quản lý thu, chi.

Về chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số; tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử; đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2587/UBND-KSTT ngày 21/5/2024.

Về Chỉ số PAPI, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh.

Đặc biệt, trên cơ sở nội dung tư vấn, khuyến nghị của Chuyên gia phân tích chính sách công, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ phải thực hiện; chủ động nghiên cứu, triển khai ngay các giải pháp để cải thiện Chỉ số PAPI phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Ngọc Lợi