Lào Cai lập đoàn giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia

16:21 22/05/2024

Nhiệm vụ của đoàn giám sát là kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các Chương trình MTQG theo các kế hoạch đã được UBND tỉnh Lào Cai ban hành.

UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định thành lập đoàn giám sát và đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn huyện Bát Xát, huyện Văn Bàn, thành phố Lào Cai và Trường Cao đẳng Lào Cai trong quý II và III năm 2024. Việc kiểm tra này sẽ bao gồm cả các hoạt động của năm 2023 và 2024.

Theo quyết định của UBND tỉnh Lào Cai, đoàn giám sát sẽ gồm 21 thành viên, bao gồm 1 Trưởng đoàn, 2 Phó Trưởng đoàn và 18 thành viên khác. Ông Đinh Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, làm Trưởng đoàn. Phó Trưởng đoàn là ông Đỗ Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh và ông Nguyễn Đức Duy, Trưởng phòng Bảo trợ - Xã hội, Trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lào Cai lập đoàn giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia
Lào Cai lập đoàn giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thành viên của đoàn giám sát bao gồm các trưởng, phó và chuyên viên từ các phòng, ban của nhiều cơ quan, đơn vị như: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, và Sở Y tế.

Nhiệm vụ của đoàn giám sát là kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các Chương trình MTQG theo các kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành, cụ thể gồm: Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 31/01/2024 về giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/01/2024 về giám sát và đánh giá Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 22/01/2024 về giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Đoàn sẽ xây dựng một kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai công việc giám sát và đánh giá tại các đơn vị và địa phương được giao. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong đoàn sẽ do Trưởng đoàn phân công. Sau khi hoàn thành công việc, đoàn giám sát sẽ báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh theo quy định.

Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn giám sát được phép sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo và điều hành các hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Đoàn giám sát sẽ hoạt động kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngọc Lợi