Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ: Bổ sung quy định mới

Chính sách | 11:20:00 24/08/2018

Bộ Công Thương đang Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) với nhiều quy định mới và mục tiêu cụ thể.

Hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy CNHT phát triển

Mục tiêu cụ thể

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), Dự thảo Thông tư nêu rõ phạm vi quản lý và thực hiện là các đề án phát triển CNHT ở quy mô vùng, miền, quốc gia và đề án hỗ trợ mô hình điểm có tác động lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của ngành CNHT thuộc Chương trình phát triển CNHT cấp Trung ương do Bộ Công Thương quản lý và thực hiện; các đề án phát triển CNHT trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Chương trình phát triển công nghiệp cấp địa phương do UBND cấp tỉnh quản lý và thực hiện.

Đi vào từng mục tiêu cụ thể của dự thảo, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp - cho biết, ngày 18/1/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển CNHT từ năm 2016 đến 2025. Theo đó, Bộ Công Thương được giao xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn tổ chức thực hiện về phát triển CNHT theo chương trình được duyệt. Bên cạnh đó, để kịp thời có văn bản hướng dẫn các đơn vị xây dựng, quản lý và thực hiện, ngày 7/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển CNHT.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, việc xây dựng Thông tư phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành trong trong quản lý và thực hiện Chương trình phát triển CNHT của Bộ Công Thương. Đồng thời, thống nhất với quy định của các văn bản quy phạm pháp liên quan về CNHT.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Dự thảo Thông tư đã kế thừa các quy định còn phù hợp của Quyết định số 4572/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, bổ sung những quy định mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý nhà nước về phát triển CNHT.

Dự thảo Thông tư cũng chỉ rõ tiêu chí thẩm định hồ sơ, mục tiêu, đối tượng thụ hưởng và phạm vi của đề án; nội dung và phương án tổ chức thực hiện; sản phẩm và hiệu quả dự kiến; dự toán kinh phí; năng lực và kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện.

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và dự toán chi ngân sách cho chương trình trong năm kế hoạch của Bộ Tài chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Cục Công nghiệp thông báo cho các đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đề án. Chương trình được phê duyệt trước ngày 20/1 hàng năm và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Ông Phạm Tuấn Anh cũng lưu ý, theo đề nghị của Bộ Tài chính, việc hướng dẫn quản lý và thực hiện Chương trình phát triển CNHT cần phải được quy định ở mức độ Thông tư của Bộ Công Thương để tăng tính pháp lý và tạo sự đồng bộ với Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí của Bộ Tài chính.

Bộ Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến chính thức về Dự thảo Thông tư của các đơn vị có liên quan; lấy ý kiến rộng rãi của những đối tượng chịu sự điều chỉnh theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Lan Anh

Theo: Báo Công thương điện tử