Doanh nghiệp nhỏ và vừa sắp có riêng một nghị định về hỗ trợ pháp lý

Doanh nghiệp nhỏ và vừa sắp có riêng một nghị định về hỗ trợ pháp lý

Việc xây dựng, ban hành Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP là hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa hoạt động hỗ trợ pháp lý này đi vào thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1 2