Chính sách tín dụng đã hỗ trợ việc tạo ra gần 1.947 nghìn việc làm

21:53 06/10/2023

Trong giai đoạn từ 2021 đến tháng 9/2023, chính sách tín dụng đã hỗ trợ việc tạo ra gần 1.947 nghìn việc làm, giúp học sinh và sinh viên khó khăn, và nhiều doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Kết thúc vào ngày 30/9/2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách đã đạt mức 310.224 tỷ đồng, tăng 34,6% so với con số ghi nhận vào ngày 31/12/2020. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm trong khoảng thời gian này đạt 11,5%. Có gần 6,7 triệu khách hàng vẫn đang còn nợ tại các tổ chức tín dụng.

Số liệu này được công bố tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025, do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức vào ngày 6/10 tại Hà Nội.

Chính sách tín dụng đã hỗ trợ việc tạo ra gần 1.947 nghìn việc làm
Chính sách tín dụng đã hỗ trợ việc tạo ra gần 1.947 nghìn việc làm.

Trong số tổng dư nợ, khoản vay dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, đóng góp phần quan trọng vào việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, đã đạt 128.691 tỷ đồng, chiếm 43,4% tổng dư nợ, với gần 3 triệu hộ vẫn còn nợ. Đáng chú ý, số tiền vay cho các huyện nghèo là gần 30.251 tỷ đồng, chiếm 9,75% tổng dư nợ, với gần 600 nghìn hộ đang còn nợ.

Ngoài ra, dư nợ cho vay tại khu vực nông thôn, đóng góp vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã đạt 276.864 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng dư nợ của NHCSXH. Chính sách tín dụng ưu đãi qua NHCSXH đã hỗ trợ nhiều lĩnh vực, bao gồm việc tạo việc làm, giúp đỡ học sinh và sinh viên, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, xây dựng hạ tầng và nhà ở cho hộ nghèo, và nhiều công trình cộng đồng khác.

Trong giai đoạn từ 2021 đến tháng 9/2023, chính sách tín dụng đã hỗ trợ việc tạo ra gần 1.947 nghìn việc làm, giúp học sinh và sinh viên khó khăn, và nhiều doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Để tín dụng chính sách xã hội ngày càng tăng cường hiệu quả trong giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng; tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát động các phong trào thi đua toàn hệ thống NHCSXH nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong các năm 2023 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

P.V (t/h)