Bộ Tài chính sẽ kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính

DNHN - Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả, thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Để triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2022, ngay từ cuối năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2489/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. Triển khai kế hoạch bám sát mục tiêu, yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả, thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính sẽ kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính
Bộ Tài chính sẽ kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính.

Theo Bộ Tài chính, lũy kế từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, Bộ đã thực hiện đánh giá tác động đối với 08 thủ tục hành chính tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

Lũy kế từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành 04 quyết định công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 45 thủ tục hành chính; công bố mới 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Theo đó, tính đến ngày 07/6/2022, tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 877 thủ tục hành chính. Trên cơ sở Quyết định công bố thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng đang xây dựng Đề án đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án phân cấp đối với 51 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ; tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ thướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính...

PV

Bài liên quan