Nghị quyết 41 - Khơi khát vọng phồn vinh. Bài V: Thiết thực đưa Nghị quyết 41 của Đảng vào cuộc sống

10:26 16/02/2024

Trên tinh thần của Nghị quyết 41, đội ngũ doanh nhân đóng vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Ngày 10/10/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết có nhiều nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn sắp tới, bên cạnh đó còn có những giải pháp quyết liệt, rất trúng mong đợi của giới doanh nhân và xã hội. Nhân dịp năm mới 2024, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập ghi nhận những ý kiến tâm huyết của Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các Hội Doanh nghiệp địa phương về hành động, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

TS. Tô Hoài Nam Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME): Cần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

TS. Tô Hoài Nam Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME)
TS. Tô Hoài Nam Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME).

Trong Nghị quyết 41 có nhắc đến nâng cao vai trò của tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, khẳng định cần tiếp tục đổi mới, củng cố kiện toàn các tổ chức Hội. Trong củng cố kiện toàn, các tổ chức Hội cần nhận thức rằng, để đổi mới và để tổ chức kiện toàn thì phải đổi mới về nội dung, phương thức cũng như nâng cao được chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

Tổ chức Hội có một vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nhân, doanh nghiệp, là nơi để các doanh nhân, doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, quản trị kinh doanh, là nơi tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao cũng như phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp; là nơi phản ảnh, phổ biến về chính sách - pháp luật và cũng là nơi để tổ chức các hội nghị khoa học, tổ chức các đợt khảo sát, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Thông qua các hoạt động này, các doanh nhân sẽ có nhiều điều kiện để rèn luyện, cọ xát để trưởng thành và phát triển, xây dựng phong cách kinh doanh cho từng doanh nghiệp của mình được chuyên nghiệp hơn, văn minh hơn, tiến bộ hơn và tạo nên được nét đẹp trong văn hóa của doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và một số Hội hiện nay cũng đã có rất nhiều hoạt động, chủ động triển khai nhiều nội dung để giúp doanh nghiệp phát triển. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và một số đại diện Tổ chức doanh nghiệp đã phát huy một cách có hiệu quả vai trò của Hội với các doanh nghiệp, doanh nhân và cũng phát huy được vai trò của Hội trong việc xây dựng, phản biện chính sách đối với cơ quan quản lý nhà nước. Hoạt động này thể hiện được tính chất cần thiết, khách quan và đây là nhu cầu thực tế đặt ra từ cả hai phía, cụ thể là từ phía các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước đối với Hiệp hội và từ phía doanh nghiệp, doanh nhân đối với Hiệp hội. Rõ ràng để đáp ứng được yêu cầu này thì trước tiên xã hội phải có được nhận thức mới về vai trò, vị trí của Hội đối với việc phát triển doanh nghiệp, doanh nhân. Từ phía các Hiệp hội cần không ngừng đổi mới, từ phương thức hoạt động cho đến mô hình tổ chức, cụ thể hơn là từng bước kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo, bổ sung nhiều cán bộ có năng lực sáng tạo, công tâm, tăng cường tính chuyên môn, tính chuyên nghiệp để nâng cao hoạt động hỗ trợ của Hiệp hội đối với các doanh nghiệp và cũng cần phải thường xuyên tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp về cơ chế chính sách để phản ánh với các cơ quan nhà nước. Các tổ chức đại diện cho các cộng đồng doanh nghiệp trong đó có Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam luôn phải thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao nhận thức cho doanh nhân về vị trí vai trò quản lý trong việc phát triển kinh tế xã hội đất nước, rồi tập hợp phản ánh những ý kiến tâm tư nguyện vọng của doanh nhân, doanh nghiệp, đây là một nhiệm vụ rất cần thiết.

Trong thời gian tới, các tổ chức Hội phải đẩy mạnh nâng cao hơn nữa tham gia xây dựng chính sách phản biện, giám sát việc thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, của Nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng về các chính sách phát triển kinh tế đối với các các Hiệp hội doanh nghiệp. Ngoài ra, cũng phải tích cực tham gia thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, để qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp được liên kết, hợp tác với nhau nhằm cùng nhau phát triển, cùng nhau tạo nên những mô hình gắn kết, xây dựng quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ những phong trào đó, tập trung xây dựng thúc đẩy cho các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện các chuẩn mực đạo đức về kinh doanh, văn hóa kinh doanh. Văn hóa và đạo đức kinh doanh ngày càng là một trong những yếu tố rất quan trọng.

Tôi cho rằng, trong năm 2024 cho đến năm 2030 sẽ còn phải thúc đẩy ưu tiên hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu, phát triển ra thị trường quốc tế để khai thác hết lợi thế của các hiệp định mà chính phủ Việt Nam đã ký kết với các nước trên thế giới. Đây là điểm hết sức quan trọng mà các Hội cần cố gắng chú tâm hơn. Đây cũng là những đổi mới, kiện toàn tổ chức và cũng là cách làm cụ thể để đạt được mục đích là nâng cao vai trò, vị thế của các Hội trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó doanh nghiệp cần nhận thức rõ hơn vai trò vị trí của Hội để gắn kết với Hội, để hội thực sự trở thành cầu nối giữa người dân, giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền và còn trở thành một mái nhà chung để che chở cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời cũng nơi cho các doanh nhân, doanh nghiệp giao lưu trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Các tổ chức Hội cũng phải làm sao để hỗ trợ các hội viên, các doanh nghiệp nâng cao ý thức về đạo đức kinh doanh, lấy đạo đức làm cốt lõi để xây dựng văn hóa kinh doanh. Đã nói đến cộng đồng thì các doanh nghiệp phải có tinh thần đoàn kết hợp tác và liên kết mạnh mẽ với nhau.

Ý thức và trách nhiệm của người doanh nhân trong văn hóa kinh doanh rất bao hàm, chứa đựng cả tinh thần thượng tôn pháp luật. Văn hóa kinh doanh mang bản sắc Việt Nam thì phải bao gồm trách nhiệm với môi trường, phát huy vai trò của doanh nhân trong ngoại giao kinh tế đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Doanh nghiệp ngoài việc phải có được công nghệ tốt, có được sản phẩm tốt thì còn phải thường xuyên chú tâm đến văn hóa kinh doanh. Tôi muốn nhấn mạnh đến việc cần phải tạo thành văn hóa kinh doanh mang bản sắc Việt Nam gắn liền với tinh thần thượng tôn pháp luật, qua đó góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đối với doanh nghiệp, cần đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của mình, từng sản phẩm hàng hóa kinh doanh của mình có thể tuyên truyền cho hình ảnh đất nước, hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới, qua đó tạo nên thương hiệu Việt.

Trong Hiệp hội, thời gian tới cần khắc phục được mối quan hệ còn thiếu chặt chẽ giữa Hiệp hội với các Ban, giữa các Ban với cộng đồng hội viên. Đặc biệt, mối quan hệ giữa các hội viên với nhau phải khắc phục được tình trạng lỏng lẻo, nặng về hình thức và nó phải thiết thực hơn. Tôi cho rằng, các Ban trong Hiệp hội phải thực hiện điều đó và đấy chính là thành tố quan trọng để tăng cường sự liên kết, gắn bó, hợp tác giữa các thành viên trong hội.

Trong năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn đấu giải quyết được một số nội dung cụ thể như trao đổi thông tin, hợp tác, liên kết sản xuất, tháo gỡ khó khănchính là những hoạt động thiết thực nhất. Thông tin phải được trao đổi từ cơ quan trung ương đến các Hội địa phương và những Ban với nhau. Cụ thể là trao đổi về chính sách, về những vấn đề thuận lợi, bất cập, các thông tin về thị trường, các cơ hội kinh doanh để tiếp cận nguồn lực. Từ đó mới là tiền đề để các doanh nghiệp hợp tác liên kết sản xuất với nhau. Đặc biệt, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong các giai đoạn tới đây sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc tháo gỡ những khó khăn.

Trong những năm trở lại đây, các tổ chức Hội của các doanh nghiệp là loại hình tổ chức giữ vị trí ngày càng quan trọng. Nó biểu hiện nổi trội cả về số lượng lẫn chất lượng, quy mô tổ chức hoạt động và cả về sự đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Ngoài ra, việc ra đời các tổ chức Hội cũng rất phù hợp với nhu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là từ khi Việt Nam tiến hành sự nghiệp đổi mới đến nay. Với đường lối là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, của Nhà nước thì đã có những chính sách quan tâm hơn và tạo điều kiện tốt hơn hỗ trợ hơn cho các tổ chức đoàn thể, trong đó có tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. Chính vì điều đó mà các Hiệp hội đã có sự phát triển vượt bậc trên cả hai phương diện là cơ cấu bộ máy tổ chức được chặt chẽ hơn và số lượng hội viên gia tăng cực kỳ nhanh chóng.

Về mặt khoa học thì tổ chức nào cũng có một mô hình được nghiên cứu để mô hình tổ chức đó phát huy được tính ưu việt nhất. Trong giai đoạn tiếp theo, các cơ quan quản lý nhà nước về thể chế, về phát triển tổ chức Hội cần được kiện toàn trên cơ sở những góp ý của các tổ chức Hội có nhiều nghiên cứu về việc này, trong đó có Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Ông Phạm Hải Tùng Phó Chủ tịch Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam: Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ông Phạm Hải Tùng Phó Chủ tịch Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam
Ông Phạm Hải Tùng Phó Chủ tịch Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam.

Năm 2023, kinh tế Việt Nam mặc dù còn gặp phải nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, các bộ ngành địa phương cùng sự đoàn kết của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, GDP của cả nước vẫn đạt 5,05% (theo Tổng cục Thống kê). Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới với các diễn biến phức tạp. Trong đó, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa hằng năm đóng góp khoảng 40% GDP.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2023 có gần 16.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, chạm mức kỷ lục gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam lên khoảng hơn 900.000 doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ lên tới 97%.

Đặc biệt, ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết 41 đã có nhiều nội dung và thông điệp mới mang tính đột phá về quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thể chế có tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao đối với sự phát triển mang tầm vóc, quy mô và vị thế mới của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Đây cũng là động lực cực lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thành mục tiêu phát triển cộng đồng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng theo Nghị quyết 58 của Chính phủ là phấn đấu đến năm 2025 đạt 1,5 triệu doanh nghiệp, tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế nhỏ và vừa vào GDP dự kiến đạt khoảng 55% và tăng dần lên 60-65% GDP thời kỳ sau đó.

Trên tinh thần của Nghị quyết 41, đội ngũ doanh nhân đóng vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nghị quyết 41/NQ-TW cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới doanh nghiệp nhỏ và vừa khi ban hành nội dung: “Có chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ...". Điều này đòi hỏi doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung phải tăng cường liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau trong các hoạt động kinh doanh thương mại. Đặc biệt, thông qua các tổ chức hiệp hội nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần gắn kết và phát huy sức mạnh của cả cộng đồng.

Tuy chiếm tỷ lệ rất lớn khoảng 97% nhưng đa số các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều hạn chế về năng lực tài chính, khả năng quản trị kinh doanh cũng như khả năng thích ứng và hội nhập. Sự liên kết hợp tác quy mô lớn nhằm tạo ra chuỗi giá trị chưa nhiều. Điều này đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chủ động hợp tác và liên kết đa dạng các ngành nghề để tạo môi trường dẫn dắt và kết nối.

Là đại diện của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò là cầu nối để đẩy mạnh sự liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước nhằm đề xuất kịp thời các chính sách phù hợp có tác động đến cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời tuyên truyền đầy đủ, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng, phục hồi và phát triển mạnh mẽ.

Hiệp hội cũng tích cực động viên cộng đồng doanh nghiệp chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo và áp dụng khoa học công nghệ gắn với xu thế kinh tế xanh, kinh tế hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá trị thương hiệu. Tổ chức và động viên cộng đồng doanh nghiệp tạo dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, hiện đại; nâng cao năng lực, phẩm chất và chất lượng nguồn nhân lực, khả năng lãnh đạo nhằm tạo ra đội ngũ lãnh đạo và nhân sự đủ đức, đủ tài…cho phù hợp với tinh thần của Nghị quyết trong thời kỳ mới là vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa bảo vệ và phát triển đất nước bền vững, giàu mạnh.

Ông Phan Cao Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương: Tiếp tục là cầu nối triển khai Nghị quyết 41.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41 – NQTW ngày 10/10/2023 về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới. Nghị quyết là sự cụ thể hóa chủ trương định hướng của Đảng ta, được đề ra trong Đại hội lần thứ XIII, đã khẳng định: “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức, tiến bộ và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi” của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

Chúng tôi rất phấn khởi khi tỉnh Bình Dương chuẩn bị tổ chức buổi lễ kỷ niệm và tuyên dương doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2023 thì Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết này tượng trưng cho món quà có nhiều ý nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu và khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Đây được xem là động lực để các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Bình Dương là một trong những tỉnh thành rất quan tâm đến các doanh nhân, doanh nghiệp, thường xuyên trao đổi đối thoại giải đáp các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp thông qua tổ chức liên đoàn doanh nghiệp và các tổ chức hội, hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương với lãnh đạo tỉnh Bình Dương (Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành). Thông qua tổ chức này Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương cũng đã đề đạt một số ý kiến nhằm giúp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà, bất động sản công nghiệp, đất đai,…

Trong thời gian tới, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục cùng các doanh nghiệp làm cầu nối để thực hiện những nội dung triển khai Nghị quyết này đạt kết quả tốt hơn, là đạo diện cho quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La: Cần hành động cụ thể đưa Nghị quyết 41 vào đời sống doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La thăm
dây chuyền sản xuất giầy da tại Nhà mày giầy Ngọc Hà – Phù Yên
Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La thăm dây chuyền sản xuất giầy da tại Nhà mày giầy Ngọc Hà – Phù Yên.

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của doanh nhân, doanh nghiệp, trong đó đội ngũ doanh nhân được xác định “là một trong những lực lượng nòng cốt” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nghị quyết đã đề ra những chủ trương, định hướng đúng đắn cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Để hiện thực các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 41-NQ/TW đã đề ra, đáp ứng những kỳ vọng của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi tổ chức Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần nỗ lực hành động làm tròn trọng trách của mình, tập trung vào một số hành động cụ thể.

Thời gian vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 191-KH/ TU ngày 30/11/2023 và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 29/12/2023 về tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 41.

Năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo hướng “5 rõ” đó là: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm. Trong đó, nổi bật là:

Quán triệt, triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội trong triển khai các chương trình, hoạt động.

Đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 30/11/2023 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị.

Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho lãnh đạo và người lao động trong doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định và bền vững; điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh để khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh. Tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển “xanh, nhanh và bền vững”.

Ông Nguyễn Cường -  Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu mới cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang và đội ngũ doanh nhân tỉnh Bắc Giang nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, sứ mệnh của mình, không ngừng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động, truyền cảm hứng và giúp đội ngũ doanh nhân sống có khát vọng cống hiến. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân, thúc đẩy khởi nghiệp, tập hợp, liên kết, hợp tác, hỗ trợ doanh nhân phát triển bền vững. Chú trọng cung cấp kiến thức pháp luật, thông tin về thị trường, khoa học công nghệ cho doanh nghiệp, đặc biệt giúp đỡ doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mại.

Hiệp hội thường xuyên nắm tình hình, tổng hợp khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp; tổ chức buổi cafe doanh nhân, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp. Tổ chức cho doanh nhân tham gia góp ý vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh, nhất là các chính sách liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ, khuyến khích doanh nhân tham gia xây dựng, phản biện, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách, pháp luật liên quan.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, động viên doanh nhân thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hoá kinh doanh. Lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của doanh nhân trong cộng đồng xã hội.

Năm 2024 Hiệp hội tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa chính quyền và doanh nghiệp; phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, VCCI, các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho doanh nghiệp hội viên về kiến thức pháp luật, quản trị kinh doanh, chuyển đổi số. Đặc biệt phổ biến Luật Đất đai sửa đổi 2024 và các văn bản pháp luật sửa đổi mới ban hành. Tổ chức cho doanh nghiệp đi thăm quan, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường trong nước và nước ngoài. Tiếp tục tổ chức khảo sát đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI), góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lựa cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Ông Nguyễn Hữu Thập -  Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang: Tạo lực đẩy để doanh nghiệp phát triển kinh tế địa phương

Ông Nguyễn Hữu Thập -  Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang
Ông Nguyễn Hữu Thập -  Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang rất phấn khởi đón nhận Nghị quyết 41, đây là cột mốc cho thấy sự đổi mới về nhận thức chính trị của Đảng về doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam.

Tỉnh Tuyên Quang hiện có hơn 2.500 doanh nghiệp, với sự cố gắng không ngừng, đến đầu tháng 1/2024, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã vận động được 526 doanh nghiệp tham gia sinh hoạt tại 07 Hội Doanh nghiệp huyện, thành phố.

Phát huy kết quả đạt trên, năm 2024 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục góp phần tích cực tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng. Tập trung tham gia rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, sửa đổi, bổ sung sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn, qua đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm khuôn khổ pháp luật ổn định, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, bình đẳng, nhất là trong tiếp cận nguồn lực về đất đai, tài chính, công nghệ.

Hiệp hội tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân trong tỉnh có đại diện tham gia trong các cơ quan dân cử và tổ chức chính trị, xã hội. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân các vấn đề mới như: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, quản trị kinh doanh hiện đại, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn, xu hướng kinh doanh mới.

Không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đối với xã hội, nhất là trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ bảo đảm chất lượng; giữ gìn uy tín, thương hiệu, bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân… tạo điều kiện để các tổ chức Hội phát triển hội viên, phát triển tổ chức ngày càng vững mạnh; là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền, các cơ quan nhà nước với doanh nhân, doanh nghiệp. Tham gia tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm đưa Nghị quyết 41 vào đời sống doanh nghiệp, triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực có thế mạnh của địa phương. Tiếp tục tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các doanh nghiệp đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

GS.TS. Nguyễn Văn Đệ Uỷ viên UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam: Nâng cao nhận thức, xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh

GS.TS. Nguyễn Văn Đệ Uỷ viên UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam:
GS.TS. Nguyễn Văn Đệ Uỷ viên UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Nghị quyết 41 ra đời đúng thời điểm được cộng đồng doanh nghiệp vui mừng đón nhận. Nhiệm vụ nặng nề đặt ra là phải làm gì để đáp ứng kỳ vọng của Bộ Chính trị. Tôi rất tâm đắc với quan điểm nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp mà Nghị quyết đưa ra. Bởi thực tế, doanh nghiệp của chúng ta chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển từ quy mô gia đình nên tư duy quản lý, quản trị doanh nghiệp thiếu và yếu. Doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế mà tồn tại những “lỗ hổng” thì sẽ rất bất ổn.

Bộ Chính trị rất kịp thời ban hành Nghị quyết 41 để củng cố lại đội ngũ doanh nghiệp, doanh nghiệp có đủ năng lực, phẩm chất, kiến thức phù hợp với tình hình mới và trở thành nòng cốt của nền kinh tế.

Nghị quyết 41 cũng khuyến khích doanh nhân thành đạt tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm. Đa dạng hoá các hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước.

Nghị quyết 41 nâng tầm vị thế doanh nhân thể hiện rất rõ ở việc tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân có đại diện tham gia trong các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hợp pháp khác có liên quan. Có thể khẳng định, nội dung Nghị quyết 41 ngoài việc nhấn mạnh tầm quan trọng và nâng cao vị thế doanh nhân, cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức Hội doanh nghiệp. Chúng tôi đang chờ đợi các Bộ, ban, ngành trung ương, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt để Nghị quyết sớm đi vào đời sống doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Triêm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp NVV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung làm tốt nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của Nghị quyết 41

Ảnh minh họa
Ông Phạm Văn Triêm

Nghị quyết 41-NQ/TW được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt bộ chính trị ký ngày 10/10/2023 một lần nữa khẳng định tầm quan trọng và nâng tầm vị thế của các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong nền kinh tế và xây dựng đất nước vững mạnh.

Hiệp hội DNNVV của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tổ chức liên kết đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ hội viên cùng ý thức mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nâng vị thế của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường trong nước và thế giới, không phụ niềm tin của Nghị quyết 41-NQ/ TW ngày 10/10/2023.

Nhận định năm 2024 tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn và diễn biến khó lường. Vì vậy, năm 2024, Hiệp hội chúng tôi tập trung làm tốt những nội dung cơ bản như sau: Thành lập các chi hội của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trực thuộc Hiệp hội nhằm tạo nên sức mạnh tập thể của Hiệp hội và hỗ trợ doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên khi có vướng mắc yêu cầu đồng hành cùng giải quyết.

Thường trực và ban pháp chế nâng cao vai trò của mình thông qua những kiến nghị của Hội viên nhằm xử lý công việc đến cùng. Thực hiện tốt chức năng là cầu nối và tham mưu đề xuất giữa doanh nghiệp với chính quyền, chính quyền + sở ngành với doanh nghiệp. Sâu sát với hội viên nắm bắt kịp thời tình hình vướng mắc và xây dựng phương án đề xuất hỗ trợ.

Nâng cao hiệu quả kết nối giao thương trong Hiệp hội đi vào chiều sâu, thiết thực trên cơ sở 3 loại hình tổ chức để liên kết hỗ trợ doanh hội hội viên đã thiết lập là: Kết nối liên kết vùng địa lý (huyện, thị xã, thành phố). Phát huy hoạt động của các Chi hội đã thành lập và khuyến khích thành lập các chi hội tại những địa phương khác trong tỉnh.

Kết nối liên kết giữa các nhóm ngành nghề như: Sản xuất nông nghiệp, xây dựng, vật liệu, khai thác, cảng biển logistics, chế biến xuất khẩu thủy sản, du lịch khách sạn, dịch vụ thương mại… nhằm phát huy lợi thế và tiềm năng của những nhóm ngành nghề này.

Hình thành chuỗi liên kết cung cấp sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh và ngoài tỉnh. Xây dựng, vận động các doanh nghiệp có tiềm năng, có sức mạnh hỗ trợ chia sẻ việc làm và tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu thị trường cho hội viên.

Phát huy tinh thần sáng tạo chủ động của các Chi hội, các nhóm ngành nghề. Các chi hội và các nhóm ngành nghề phải chủ động về tài chính cho những hoạt động của hội viên nhằm nâng cao sức mạnh của nhóm ngành nghề mình. Lãnh đạo Hiệp hội có nhiệm vụ theo dõi, động viên, hỗ trợ về mặt pháp lý cho toàn bộ các hoạt động của hội viên mình. 

Nhóm PV thực hiện: Bảo Trinh - Đức Hạnh - Minh Hiền - Văn Cương - Phạm Hà