Bộ Tài chính lấy ý kiến về vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai

23:23 28/02/2023

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tài chính đất đai quy định tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thuộc trách nhiệm của Bộ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Ngày 28/2, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương, doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thảo luận về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, sau gần 10 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai nói chung và tài chính đất đai nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo lập hành lang pháp lý tương đối đồng bộ, chặt chẽ cho việc huy động, khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, mặc dù đạt được những kết quả quan trọng nhưng sau thời gian gần 10 năm thi hành, các quy định tại Luật Đất đai năm 2013, trong đó có các quy định về tài chính đất đai chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ ra một số hạn chế.

Bộ Tài chính lấy ý kiến về vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai
Bộ Tài chính lấy ý kiến về vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai.

Cụ thể, dự thảo Luật gồm 16 chương, 236 điều; trong đó có 1 chương (18 điều, từ Điều 147 - Điều 164) quy định về vấn đề “Tài chính về đất đai, giá đất”, quy định các nguyên tắc, nội dung cơ bản về các khoản thu tài chính từ đất đai và giá đất như: Các khoản thu từ đất đai; Điều tiết nguồn thu từ đất; Căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án; Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Nguyên tắc, phương pháp định giá đất; Bảng giá đất; Giá đất cụ thể…

Dự thảo Luật còn đề cập đến nhiều khái niệm mới như “Quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất”, “Đất sử dụng đa mục đích”, giá đất theo “vùng giá trị”, “thửa đất chuẩn”, “quyền sử dụng không gian ngầm và khoảng không”... liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đưa ra các quy định không phải về tài chính về đất đai nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề này như: Phân loại đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công nhận (cấp giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng,… Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, các nội dung nêu trên đều là các vấn đề lớn, có tác động sâu, rộng đến nhiều mặt, nhiều tầng lớp, thành phần xã hội.

PV (t/h)