Hà Nội: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Kinh doanh | 14:50:00 19/06/2018

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2949/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 của TP Hà Nội.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản là Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 của TP Hà Nội. Tổ phó là ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên là lãnh đạo đại diện các sở, ngành TP. Cơ quan Thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa

Tổ công tác có trách nhiệm: Kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư triển khai nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Văn bản số 1941/UBND-KHĐT ngày 7/5/2018 và kết luận chỉ đạo tại các hội nghị giao ban xây dựng cơ bản của TP.
Các thành viên Tổ công tác chủ động kiểm tra, rà soát để kịp thời xử lý những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất với Tổ công tác và UBND TP tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.
Kho bạc Nhà nước Hà Nội báo cáo hằng tháng kết quả giải ngân của từng đơn vị chủ đầu tư theo từng cấp ngân sách. Đối với cấp TP báo cáo kết quả giải ngân theo từng chương trình, dự án theo kế hoạch vốn đã giao. Báo cáo danh mục các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn 10% so với mức giải ngân chung của TP tại thời điểm báo cáo; danh sách các đơn vị có số vốn giải ngân 3 tháng liên tiếp thấp hơn mức giải ngân chung của TP. Định kỳ trước 25 hằng tháng tổng hợp kết quả giải ngân qua Kho bạc Nhà nước gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp chung.
Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ trước ngày 28 hằng tháng, tổng hợp báo cáo UBND TP kết quả giải ngân vốn đầu tư toàn TP; những vướng mắc, khó khăn của các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện và đề xuất tham mưu UBND TP hướng xử lý nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 TP đã giao. Tổng hợp, báo cáo danh danh sách các đơn vị giải ngân chậm, việc chấp hành chế độ báo cáo của các đơn vị tại hội nghị giao ban định kỳ hằng tháng của Chủ tịch UBND TP với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.
UBND quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn đầu tư: Tập trung triển khai quyết liệt thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 được TP giao; chủ động và kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn giao của các dự án. Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 được giao, gửi Tổ công tác qua cơ quan Thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Như Hương