Yêu cầu doanh nghiệp phải báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất khi cổ phần

16:39 21/05/2021

Bộ TN&MT yêu cầu các doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Theo nội dung Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT về việc "hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần," có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp gửi cơ quan chủ quản phê duyệt; đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần phải lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đối tượng áp dụng của Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT là doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ (gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa); đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Yêu cầu doanh nghiệp phải báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất khi cổ phần
Yêu cầu doanh nghiệp phải báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất khi cổ phần.

Cụ thể, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng, bao gồm: tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn và tài sản gắn liền với từng thửa đất; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất đã giao, cho thuê, cho mượn, góp vốn, liên doanh, liên kết, hợp tác không đúng quy định; diện tích đất có tranh chấp, lấn, chiếm...

Các doanh nghiệp cổ phần hóa phải báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất nêu rõ thời hạn sử dụng đất (thời hạn lâu dài, thời gian sử dụng đất còn lại); diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, trong đó nêu rõ lý do chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và kiến nghị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, Bộ Tài nguyên và Môi trương yêu cầu các đơn vị lập phương án sử dụng đất, thể hiện rõ các nội dung: Tình hình hiện trạng quản lý, sử dụng đất bao gồm cả đất của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp dưới, doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập sở hữu 100% vốn điều lệ đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi.

Trên cơ sở hiện trạng quản lý, sử dụng đất, các doanh nghiệp nhà nước đề xuất so sánh, đối chiếu phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa; đề xuất phương án sử dụng đất gồm: Tổng diện tích, số lượng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng (trong đó thể hiện rõ diện tích, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất của từng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn).

Linh Anh