Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 115 nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp

DNHN - Dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế tại dự thảo nghị định của Bộ Tài chính là 115.000 tỷ đồng.

Nhằm cân đối Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế trong 5 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý), gia hạn thời hạn nộp thuế trong 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2021 và gia hạn thời hạn nộp thuế trong 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2021 của các DN, tổ chức nêu trên. Qua đánh giá, thực hiện theo quy định nêu trên thì tổng thu NSNN của các tháng từ tháng 3 đến tháng 8/2021 giảm khoảng 68.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2021 không giảm do DN phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2021.

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 115 nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 115 nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, thuế TNDN thực hiện khai tạm tính theo quý và quyết toán theo năm. Người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho DN nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN như sau: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của DN, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN nêu trên, ước tính số thuế được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng này, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu trên. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2021. Ước tính số tiền gia hạn cho đối tượng này là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Về tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/ 2021. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế tại dự thảo nghị định là 115.000 tỷ đồng.

Linh An

Tin liên quan