Doanh nghiệp có 24 tháng để chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

Chính sách | 09:44:00 20/10/2018

Với rất nhiều điểm mới, Nghị định 119 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để chuyển đổi từ phương pháp quản lý hóa đơn giấy truyền thống sang hóa đơn điện tử hiện đại.

Ngành thuế hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, người nộp thuế trong sử dụng hóa đơn điện tử

Theo ông Cao Anh Tuấn– Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018, nhưng việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử  thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.

Quy định này có nghĩa là, kể từ ngày Nghị định 119 có hiệu lực thi hành, cả cơ quan thuế và người nộp thuế có thời gian 24 tháng để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất (máy móc, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin…) và điều kiện về con người để áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”- ông Tuấn cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Thuế GTGT, Vụ Chính sách Tổng cục Thuế, theo quy định, Nghị định số 119 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11/2018. Tuy nhiên để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy truyền thống sang hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý, Nghị định số 119 có quy định thời hạn 24 tháng (từ ngày 1/11/2018 đến ngày 1/11/2020) để các doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và con người để áp dụng hóa đơn điện tử. Trong thời gian từ 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử  không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày 1/11/2018.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và vẫn phải thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định  51 và  04.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo các hình thức đặt in, tự in thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng phiếu thu tiền và chuyển đổi dần sang áp dụng HĐĐT (hoặc phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Theo bà Hà, Nghị định số 119 quy định rất rõ về nguyên tắc lập quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán, thuế và quy định tại Nghị định này.

Việc cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh lập trên hóa đơn. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn.

Ông Cao Anh Tuấn cũng cho biết, hiện tại, Tổng cục Thuế đang triển khai kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các doanh nghiệp trên toàn quốc, đồng thời hoàn thiện hạ tầng CNTT, giải pháp kỹ thuật đảm bảo việc thực hiện hóa đơn tử trên diện rộng. Ngoài việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, đó là ban hành các thông tư hướng dẫn và xây dựng hạ tầng CNTT, ngành thuế cũng sẽ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ cho người nộp thuế để đảm bảo cho người nộp thuế sẽ áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng thời gian quy định của Nghị định.

Mai Hằng

Theo: enternews