Những điều cần biết về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

DNHN - Theo quy định của pháp luật Việt Nam, xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải xin cấp giấy phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xuất khẩu gạo không phải là ngành nghề kinh doanh mới nhưng thực tế hiện nay số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không phải là nhiều.

Nghị định 107/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh, xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành vào tháng 8/2018, có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018 đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự do kinh doanh xuất khẩu gạo, còn người sản xuất tự xuất khẩu sản phẩm của mình khi có đầu mối tiêu thụ... Nghị định này được coi là dấu ấn tạo môi trường thông thoáng nhất cho doanh nghiệp ngành gạo phát triển.

 

Nghị định 107/2018/NĐ-CP tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho kinh doanh, xuất khẩu gạo của Việt Nam
Nghị định 107/2018/NĐ-CP tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho kinh doanh, xuất khẩu gạo của Việt Nam. (Ảnh: minh hoạ, nguồn internet) 

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi đáp ứng các điều kiện sau:

Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác, có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật với thời hạn thuê tối thiểu 05 năm;

 

Việt Nam hiện đã trở thành quốc gia sản xuất lúa, gạo hàng đầu thế giới
Việt Nam hiện đã trở thành quốc gia sản xuất lúa, gạo hàng đầu thế giới. (Ảnh: minh hoạ) 

Thương nhân có Giấy chứng nhận không được cho thuê, cho thuê lại kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo đã được kê khai để chứng mình việc đáp ứng điều kiện kinh doanh trong đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận của mình được thương nhân khác sử dụng vào mục đích xin cấp Giấy chứng nhận.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Một hồ sơ hoành chỉnh để được cơ quan nhà nước có thảm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo gồm có:

Đơn đề nghị Cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo: 1 (một) bản chính. (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 107/2018/NĐ-CP);

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư: 1 (một) bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân;

Hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo (đối với trường hợp thương nhân thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến) hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến (đối với trường hợp kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thuộc sở hữu của thương nhân): 1 (một) bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân;

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương, thương nhân có thể nộp bản chụp các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu.

Trình tự thực hiện

Thương nhân nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương, Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho thương nhân theo mẫu quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương phải trả lời thương nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Giấy chứng nhận có thời hạn hiệu lực là 05 năm, kể từ ngày cấp. Khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực, thương nhân phải đề nghị cấp Giấy chứng nhận mới để được tiếp tục kinh doanh xuất khẩu gạo.

Phương Ngân

Tin liên quan