Mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

14:02 20/09/2021

Nhà đầu tư nước ngoài (cả cá nhân và tổ chức) cần đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (MSGD) với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trước khi thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cấp mã số giao dịch

Theo thông tin do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố, mỗi nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được cấp 01 MSGD chứng khoán, ngoại trừ các trường hợp sau: Công ty chứng khoán nước ngoài được cấp 02 MSGD chứng khoán: 01 MSGD chứng khoán cho tài khoản tự doanh và 01 MSGD chứng khoán cho tài khoản môi giới chứng khoán của công ty;

(Ảnh: minh họa)

Qũy đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp nhiều MSGD chứng khoán, trong đó mỗi danh mục đầu tư được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ nước ngoài thì được cấp 01 MSGD chứng khoán; Danh mục đầu tư do quỹ đầu tư, tổ chức nước ngoài tự quản lý được cấp 01 MSGD chứng khoán riêng;

Tổ chức thuộc chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư, tài chính thuộc tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên được cấp nhiều MSGD, trong đó mỗi danh mục đầu tư lưu ký tại một ngân hàng lưu ký được cấp 01 MSGD chứng khoán;

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cấp 01 MSGD chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được cấp thêm 01 MSGD chứng khoán cho hoạt động đầu tư của chính công ty quản lý quỹ;

Chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được cấp 02 MSGD chứng khoán, trong đó 01 MSGD chứng khoán cấp cho chi nhánh, 01 MSGD chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho nhành đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp MSGD chứng khoán phải báo cáo VSD về việc thay đổi thông tin liên quan đến MSGD chứng khoán trong các trường hợp sau: Thay đổi thành viên lưu ký; Thay đổi tên, quốc gia hoặc vũng lãnh thổ nơi đăng ký hoạt động, địa chỉ trụ sở chính, số giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức; Thay đổi tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc, số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân.

Trình tự, thủ tục đăng ký

Trình tự và thủ tục về đăng ký MSGD, thay đổi thông tin đăng ký MSGD và hủy MSGD của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và hướng dẫn của VSD tại Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại VSD.

Theo đó, đối với trình tự, thủ tục đăng ký mã số giao dịch chứng khoán, tổ chức, cá nhân đăng ký mã số giao dịch chứng khoán phải nộp hồ sơ theo quy định cho thành viên lưu ký, gồm: Hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Tiếp đó, thành viên lưu ký thực hiện kê khai các thông tin theo Mẫu số 41 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP trên hệ thống đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận thông tin kê khai từ thành viên lưu ký, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp mã số giao dịch chứng khoán cho tổ chức, cá nhân đăng ký và gửi xác nhận điện tử trên hệ thống đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến. Trường hợp từ chối, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải trả lời trên hệ thống và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có xác nhận điện tử mã số giao dịch chứng khoán, thành viên lưu ký nộp hai hồ sơ trên cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Vệt Nam. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Vệt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho tổ chức, cá nhân đăng ký.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán, thành viên lưu ký thông báo việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho tổ chức, cá nhân đăng ký và gửi cho các tổ chức, cá nhân này khi có yêu cầu.

Liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán tại tại Việt Nam, theo Điều 138, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo các hình thức sau:

Thứ nhất, trực tiếp đầu tư, giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Thứ hai, gián tiếp đầu tư dưới hình thức ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Ngân Phương (T/h)