Điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý

10:42 19/12/2023

Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp dự án kiểm tra, rà soát danh sách các đối tượng thu, mức thu, đối tượng miễn, giảm giá vé và hoàn tất các thủ tục điều chỉnh giá vé dự án và trạm thu phí theo quy định.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa thông báo về việc điều chỉnh giá vé tại các dự án BOT do Bộ quản lý. Theo đó, sau đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đã chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT với tổng số 48 trạm thu phí.

Bộ yêu cầu các doanh nghiệp dự án kiểm tra, rà soát danh sách các đối tượng thu, mức thu, đối tượng miễn, giảm giá vé và hoàn tất các thủ tục điều chỉnh giá vé dự án và trạm thu phí theo quy định. Doanh nghiệp cũng được yêu cầu thực hiện thông báo công khai về việc điều chỉnh giá vé trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan liên quan.

Điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý
Điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý.

Bộ GTVT đặt trách nhiệm cho Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, rà soát, giám sát và thống nhất với doanh nghiệp về mức giá và thời điểm điều chỉnh giá vé của từng dự án, trạm thu phí. Điều này nhằm đảm bảo không vượt quá mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 28/2021 của Bộ GTVT.

Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức họp với các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án để thống nhất kế hoạch triển khai công tác điều chỉnh giá vé tại các trạm thu phí thuộc danh sách điều chỉnh giá vé. Tuy nhiên, có 3 nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã kiến nghị không điều chỉnh giá vé do lý do cụ thể của mỗi dự án.

Cục Đường bộ Việt Nam đã tổng hợp số liệu và thông báo rằng có 41 dự án/47 trạm thu phí sẽ được điều chỉnh giá vé. Các doanh nghiệp dự án được yêu cầu thông báo công khai và niêm yết mức giá mới, thời điểm áp dụng theo quy định của Bộ GTVT. Điều chỉnh giá vé dự kiến sẽ có hiệu lực từ 0h ngày 29/12/2023.

P.V (t/h)