Đề xuất kéo dài thời gian công nhận doanh nghiệp ưu tiên từ 3 lên 5 năm

DNHN - Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, một trong những đề xuất của Tổng cục Hải quan chính là kéo dài thời gian công nhận doanh nghiệp từ 3 năm lên 5 năm để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định 08/2015/NĐ-CP hiện có những vướng mắc, bất cập phát sinh đối với nhóm vấn đề về chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệpCụ thể, có một số điều kiện để công nhận doanh nghiệp ưu tiên đã được quy định tại Luật Hải quan, nhưng Nghị định chưa hướng dẫn thực hiện: Điều kiện về thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu và điều kiện về kết nối, chia sẻ hệ thống của doanh nghiệp với cơ quan hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, các nội dung về chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp hiện đang được quy định từ Điều 9 đến Điều 12 của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, 7 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Đề xuất kéo dài thời gian công nhận doanh nghiệp ưu tiên từ 3 lên 5 năm
Đề xuất kéo dài thời gian công nhận doanh nghiệp ưu tiên từ 3 lên 5 năm.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai phát sinh một số vướng mắc. Tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP, đã có quy định điều kiện về số lượng tờ khai đối với đại lý hải quan ưu tiên, nhưng trên thực tế đến nay chế độ ưu tiên đối với đại lý hải quan chưa thực hiện được cho bất cứ một trường hợp nào, vì chưa có chế độ ưu tiên riêng. Ngoài ra, chỉ với một điều kiện về số lượng tờ khai thì chưa đủ để cơ quan Hải quan đánh giá được tính tuân thủ của đại lý.

Bên cạnh đó, tại Luật Hải quan có một số điều kiện để công nhận doanh nghiệp ưu tiên đã được quy định nhưng Nghị định chưa hướng dẫn thực hiện như: điều kiện về thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu và điều kiện về kết nối, chia sẻ hệ thống của doanh nghiệp với cơ quan Hải quan.

Để giải quyết những vướng mắc, bất cập trên, dự thảo Nghị định đề xuất những điểm mới sau: Bổ sung thêm Khoản 5 Điều 9 về chế độ ưu tiên đối với đại lý làm thủ tục hải quan, bổ sung thêm về điều kiện công nhận ưu tiên đối với đại lý.

Bổ sung thêm một điều kiện mở (Điểm đ, Khoản 4, Điều 10) là: Không áp dụng điều kiện về kim ngạch đối với những nhóm doanh nghiệp được Bộ Tài chính xem xét trong từng thời kỳ để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài ra, cũng bổ sung thêm 1 số quy định chi tiết để đảm bảo các quy định về điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên của Việt Nam cũng tương đồng với điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên của Tổ chức Hải quan Thế giới.

Dự thảo đề xuất kéo dài thời gian công nhận doanh nghiệp từ 3 năm lên 5 năm để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời cũng quy định thêm trách nhiệm của doanh nghiệp ưu tiên. Làm rõ thẩm quyền cũng như thủ tục công nhận, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ doanh nghiệp ưu tiên.

PV(TH)

Bài liên quan