Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Bãi bỏ 2 thủ tục liên quan đến đầu tư sân golf

DNHN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố bãi bỏ hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ này.

 Ảnh minh họa.

Trong số này, danh mục các thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam bao gồm: 56 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1038 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng bãi bỏ 2 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 814 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn (golf) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

PV

Tin liên quan