Bộ GTVT đề xuất phân cấp địa phương quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

10:06 05/05/2022

Theo Bộ GTVT, đề xuất trên nhằm đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, phân định rõ quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa các Bộ, ngành với chính quyền địa phương tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

Ảnh minh họa
 Bộ GTVT đề xuất phân cấp địa phương quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo. (Ảnh minh họa)

Đề xuất trên được đưa ra tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam và Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT hiện hành chỉ quy định trách nhiệm quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo của Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý hoạt động vận tải thủy trên tuyến quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này theo quy định của pháp luật hàng hải và giao thông đường thủy nội địa.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức quản lý hoặc kiểm tra, hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý đối với các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo được công bố theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

Tại dự thảo, Bộ GTVT đề xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Công bố tuyến vận tải thuỷ từ bờ ra đảo thuộc địa giới hành chính; phối hợp với các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khác công bố tuyến vận tải thuỷ từ bờ ra đảo trong trường hợp tuyến vận tải thuỷ nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; chấp thuận đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc địa giới hành chính; phối hợp với các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khác chấp thuận đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến trong trường hợp tuyến vận tải thuỷ nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; xây dựng và ban hành quy định cụ thể về việc công bố tuyến.

PV