Tiền lương và các quy định về việc làm của cán bộ, công chức từ 1/7

Chính sách | 09:09:00 26/06/2020

Từ 1/7/2020, hàng loạt các qui định về tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức chính thức có hiệu lực.

VH

Theo: Vov