Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

10:31 06/03/2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định của Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Theo kế hoạch này, các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai đã được xác định rõ ràng. Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo việc thi hành Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành.

Kế hoạch cũng đề xuất các biện pháp như kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Đất đai.

Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024
Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Trong quyết định này, Thủ tướng đã phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để soạn thảo và trình Chính phủ ban hành 6 Nghị định và 4 Thông tư. Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để soạn thảo và trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định và 1 Thông tư. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cũng như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cũng được phân công nhiệm vụ tương tự.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng và trình tự, thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Chính phủ ban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền trong tháng 5/2024.

Đối với dự thảo Nghị định quy định lấn biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được yêu cầu hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định theo trình tự rút gọn, đảm bảo có hiệu lực từ ngày 1/4.

P.V (t/h)