Phú Thọ: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án trọng điểm

21:49 26/05/2023

Tỉnh Phú Thọ triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các tồn tại, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Wyndham Thanh Thủy
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Wyndham Thanh Thủy.

Ngày 24/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 1876/UBND-KTTH chỉ đạo thực hiện Kết luận số 308-KL/TU ngày 28/4/2023 của BTV Tỉnh ủy về tình hình triển khai các dự án trọng điểm năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thực hiện thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường... Tập trung rà soát các khó khăn, vướng mắc trong xử lý các dự án chậm tiến độ, các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong giám sát, kiểm tra, thanh tra; đề xuất phương án giải quyết cụ thể theo thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với từng dự án.

Quá trình thu hút dự án, lựa chọn nhà đầu tư cần tuân thủ đúng trình tự theo quy định của pháp luật, quy chế làm việc; có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án tạo ra giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị xây dựng Kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm năm 2023 và xử lý các dự án chậm tiến độ, có khó khăn, vướng mắc kéo dài trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2023.

Đồng thời, chủ động theo dõi, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng cam kết đầu tư, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật; kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý, thu hồi dự án mà nhà đầu tư không thực hiện đầu tư, chậm tiến độ, không tuân thủ các quy định liên quan.

P.V