Phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực phi nông nghiệp: Đổi thay để phát triển

Mặc dù đã phát huy những hiệu quả tích cực, tuy nhiên, các HTX vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Điều này đòi hỏi phải có những thay đổi kịp thời để các HTX phi nông nghiệp phát triển bền vững và tiếp tục được nhân rộng trong thời đại công nghiệp 4.0.

Phát triển THT, HTX và Liên hiệp HTX phi nông nghiệp một cách ổn định, bền vững là định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhất là của Liên minh HTX Việt Nam. Đây cũng chính là mong mỏi của các thành viên, Ban quản trị, Ban giám đốc của các THT, Liên hiệp HTX, HTX phi nông nghiệp.

Chọn hướng đi phù hợp

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, kinh tế tập thể (KTTT) trong lĩnh vực phi nông nghiệp có nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là công nghệ thông tin, thương mại điện tử. Việc tham gia ngày càng nhiều vào các tổ chức quốc tế giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia trong khu vực có mức độ hội nhập kinh tế thế giới sâu, rộng với mức độ rất nhanh, tạo cơ hội cho KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp dễ dàng tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh cho biết bên cạnh Nghị quyết số 13/NQ-TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN một lần nữa khẳng định vai trò của KTTT, đó là: Kinh tế nhà nước, KTTT cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ.

“Bên cạnh đó, Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn ra đời đã tạo khung pháp lý thuận lợi và thông thoáng hơn cho hoạt động kinh doanh của khu vực KTTT. Các chính sách khuyến khích phát triển KTTT theo quy định của Chính phủ đang được các bộ, ngành thể chế hóa và hướng dẫn thực hiện, tạo điều kiện cho KTTT phát triển”, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh cho biết.

Cùng với nông nghiệp, khu vực KTTT lĩnh vực phi nông nghiệp đáp ứng yêu cầu đa dạng của người dân, tạo sự cân bằng về phát triển KT-XH khu vực nông thôn, là tiền đề để thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Do vậy, ngoài chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ngành và Liên minh HTX Việt Nam, muốn phát triển KTTT phi nông nghiệp bền vững, các HTX phi nông nghiệp phải thực hiện nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển, tham gia hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, bảo đảm hài hoà lợi ích của các chủ thể tham gia, tạo điều kiện hình thành những tổ hợp nông - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao.

Tăng cường mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, ứng dụng các thành tựu KH-CN trong tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh của các HTX phi nông nghiệp, chú trọng phát triển các mô hình Liên HTX phi nông nghiệp theo ngành, nghề, cấp vùng, khu vực. Phát huy đặc thù của địa phương để phát triển các HTX phi nông nghiệp theo đúng quy định.

Khu vực KTTT lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển ổn định, hiệu quả hoạt động cao, bền vững

Ngoài ra phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, chất lượng cán bộ chuyên môn, thu hút người tài vào làm việc cho khu vực HTX phi nông nghiệp bằng việc có chế độ ưu đãi thỏa đáng.

Thúc đẩy phát triển bền vững

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW, khu vực KTTT đã được quan tâm củng cố, chấn chỉnh về tổ chức, đổi mới và phát triển về quy mô, số lượng, chất lượng. Hoạt động của các HTX phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh doanh của kinh tế hộ, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, người lao động, góp phần tích cực vào quá trình phát triển KT-XH, số lượng HTX tăng lên đáng kể.

Các HTX thành lập mới có hình thức tổ chức và phương thức hoạt động linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng ngành nghề, địa phương. Liên kết kinh tế giữa các HTX với nhau và giữa HTX với doanh nghiệp của các thành phần kinh tế cũng đã được triển khai thực hiện. HTX là đơn vị kinh tế mang tính xã hội rộng lớn, là chỗ dựa, con đường phát triển của thành viên, người lao động, có vai trò quan trọng ở nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế.

Để KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển bền vững, Liên minh HTX Việt Nam xác định mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2025 - 2030 sẽ thành lập mới 3.000 - 5.000 THT; 4.000 - 5.000 HTX; 50 Liên hiệp HTX. Tốc độ tăng trưởng thành viên HTX hàng năm đạt 5%, đến năm 2030 có khoảng 2,5 triệu thành viên HTX phi nông nghiệp. Xây dựng được ít nhất 200 mô hình HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm, theo từng lĩnh vực. Số HTX phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả đạt 75%.

Các HTX, THT, Liên hiệp HTX phải tăng quy mô, phát triển ổn định, hiệu quả hoạt động cao, bền vững. Tài sản bình quân HTX phi nông nghiệp đạt 9 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt 13 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 1,4 tỷ đồng/HTX, thu nhập bình quân lao động thường xuyên đạt 158 triệu/năm.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, ngoài sự hỗ trợ tích cực của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ngành, Liên minh HTX Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền các cấp, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về phát triển KTTT, HTX theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phạm Duy

Tin liên quan