Nghệ An: Tổ chức Hội nghị thảo luận, quán triệt công tác đo đạc bản đồ địa chính

19:10 13/12/2021

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị thảo luận, quán triệt công tác đo đạc bản đồ địa chính để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập, tồn tại và chấn chỉnh công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính…

Tham dự có lãnh đạo đơn vị, phòng Kỹ thuật địa chính và đại diện các Phòng, các Chi nhánh trực thuộc. Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến các quy định cụ thể của Luật Đo đạc và Bản đồ, các văn bản dưới Luật… nhằm làm rõ hơn những vấn đề liên quan khi áp dụng vào thực tiễn. 

  Hội nghị thảo luận, quán triệt công tác đo đạc bản đồ địa chính.

Tại Hội nghị, để đáp ứng nhu cầu đăng ký cấp GCN của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Trọng Sỹ - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An đã giao Phòng Kỹ thuật địa chính cần sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc trong công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận QSD đất, quản lý nhà nước về đất đai cho toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An.

Hoàng Lan