Kiên Giang: Triển khai quy trình xác thực, xác minh thông tin công dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19

14:51 26/11/2021

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND triển khai quy trình xác thực, xác minh thông tin công dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Trong đó, xác định cơ chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nội dung tuyên truyền, xác thực, xác minh thông tin công dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. 

Công an tỉnh sẽ chủ trì phối hợp Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, thực hiện có hiệu quả việc kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu tiêm chủng, thống nhất việc ứng dụng mã QR Code trên thẻ căn cước công dân phục vụ quản lý việc đi lại của người dân và công tác phòng, chống dịch Covd-19. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu UBND cùng cấp có văn bản chỉ đạo UBND, trạm y tế cấp xã và các cơ sở tiêm chủng vắc xin trên địa bàn phối hợp với cơ quan Công an cấp xã trong việc thực hiện quy trình xác thực, xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Công an và Bộ Y tế. Tăng cường kiểm tra Công an cơ sở trong thực hiện quy trình xác minh, làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19 để có biện pháp chấn chỉnh, phê bình đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng quy định; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Triển khai quy trình xác thực, xác minh thông tin công dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Triển khai quy trình xác thực, xác minh thông tin công dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sở Y tế cần phối hợp với Công an tỉnh triển khai các quy trình xác thực, xác minh thông tin công dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo y tế cấp huyện, cấp xã và các cơ sở tiêm chủng (Nhà nước và tư nhân) triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 chủ động phối hợp với Công an cấp huyện, UBND, Công an cấp xã thực hiện nghiêm túc Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin Covid-19 và Công văn số 9438/BYT-CNTT ngày 05/11/2021 hướng dẫn quy trình xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 của Bộ Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tổ chức công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác khi tiêm chủng vắc xin Covid-19, những tiện ích của việc sử dụng thẻ căn cước gắn chíp điện tử và mã QR Code, nhất là chủ trương của Chính phủ về việc tích họp dữ liệu tiêm chủng trên thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử phục vụ đi lại và phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ, hướng dẫn cấp phát chứng thư số cho UBND cấp xã để thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-10.

Tính đến ngày 23/11/2021, toàn tỉnh Kiên Giang đã tiêm tổng số mũi là 1.913.366. Trong đó, mũi 1 là 1.163.941, chiếm tỷ lệ 97,31%, mũi 2 là 749.425, chiếm tỷ lệ 62,71%.

Trần Hà