Huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

12:55 27/10/2021

Công tác triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được huyện Giồng Riềng tập trung chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp, mang lại tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của huyện.

Theo ông Võ Văn Nhiên Em - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Giồng Riềng, đến nay 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện Giồng Riềng được cung cấp đầy đủ thông tin, công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 86 thủ tục hành chính được cung cấp bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Năm 2021, huyện phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thiết yếu với người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng dịch vụ công tỉnh. Đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4, ứng dụng triệt để giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho đến trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp.

H
Huyện Giồng Riềng phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện Giồng Riềng yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp hoàn thành rà soát, cập nhật, đưa vào sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại UBND huyện, xã, thị trấn. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, hiệu quả hành động của các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ công trực tuyến. Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện; xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm của từng đơn vị trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Qua đó góp phần phục vụ tốt nhu cầu người dân, doanh nghiệp, nâng cao chỉ số thành phần về hiện đại hóa hành chính, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện.

Huyện nghiên cứu giảm thời gian xử lý gắn xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phí đối với thủ tục hành chính giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích người dân tham gia sử dụng. Ưu tiên giải quyết trước thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Bước đầu, huyện triển khai cung cấp thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thi đua - khen thưởng, công nhận danh hiệu văn hóa và thủ tục hành chính thuộc ngành giáo dục và đào tạo bằng hình thức trực tuyến mức độ 4. Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.kiengiang.gov.vn và giới thiệu, hướng dẫn cho người thân cùng thực hiện. Hàng năm, UBND huyện có chính sách khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 vượt chỉ tiêu, số lượng hồ sơ phát sinh cao. Cung cấp đa dạng các kênh giao tiếp giúp người dân, doanh nghiệp chọn hình thực xử lý dịch vụ công phù hợp, từng bước tiến tới xác định môi trường mạng là kênh cung cấp dịch vụ chính cho công dân, doanh nghiệp. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của huyện, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đều bố trí nhân sự tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, huyện Giồng Riềng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên mạng xã hội Zalo, Facebook, trang thông tin điện tử; xây dựng video hướng dẫn thể hiện đầy đủ nội dung, thông tin dịch vụ công trực tuyến với hình ảnh, đồ họa trực quan, sinh động. 

Trần Hà