Doanh nghiệp cần biết: Cấp lại và thay đổi Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng

DNHN - Trong quá trình hoạt động, vì lý do khách quan hay chủ quan có thể dẫn đến việc Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng bị hư hỏng không còn giá trị pháp luật...

Cũng có thể vì một lý do hay biến động nào đó, sau khi có Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng, doanh nghiệp muốn xin cấp lại hoặc thay đổi Giấy chứng nhận. Doanhnghiephoinhap.vn xin giới thiệu những thông tin hữ ích về thủ tục cấp lại và thay đổi Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, quy định cụ thể điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, quy định cụ thể điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. (Ảnh: minh họa)

Khi Giấy chứng nhận bị mất, bị rách hoặc hư hỏng khác thì Công ty thông tin tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp lại Giấy chứng nhận.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng được quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định 58/2021/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận, bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này; Giấy chứng nhận đã bị rách, hư hỏng (trừ trường hợp bị mất).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của công ty thông tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi công ty thông tin tín dụng yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đề nghị không đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của công ty thông tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này.

Như vậy, để thực hiện thủ tục này công ty thông tin tín dụng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quỹ định rồi đem nộp tại Ngân hàng Nhà nước.

Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng thay đổi nội dung. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng thay đổi nội dung: Công ty thông tin tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước thay đổi nội dung Giấy chứng nhận trong trường hợp thay đổi các thông tin sau đây: Tên công ty thông tin tín dụng; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; vốn điều lệ; nơi đặt trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận khi thay đổi nội dung. Công ty thông tin tín dụng lập hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận gửi Ngân hàng Nhà nước khi thay đổi một hoặc một số thông tin tại Giấy chứng nhận, bao gồm: Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận theo Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 58/2021/NĐ-CP;

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận (bản chính);

Các văn bản, giấy tờ chứng minh việc tiếp tục duy trì đủ điều kiện hoạt động trong trường hợp nội dung đề nghị thay đổi tại Giấy chứng nhận có liên quan đến điều kiện hoạt động của công ty thông tin tín dụng đảm bảo phù hợp với từng điều kiện quy định tại Nghị định 58/2021/NĐ-CP (bản sao).

Thủ tục xin thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng được quy định cụ thể như sau:
Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của công ty thông tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi công ty thông tin tín dụng yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đề nghị không đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định thay đổi nội dung Giấy chứng nhận theo Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 58/2021/NĐ-CP; trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Công ty thông tin tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và hoạt động tuân thủ các quy định pháp luật; khi đặt tên doanh nghiệp, bắt buộc phải có cụm từ “thông tin tín dụng”.

Thông tin tín dụng là các dữ liệu, số liệu, dữ kiện và tin tức liên quan của khách hàng vay tại tổ chức cấp tín dụng. Tổ chức cấp tín dụng là tổ chức tín dụng hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng; tổ chức khác có cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản, mua hàng trả góp, trả chậm và các dịch vụ khác có điều kiện về lãi suất, thời hạn, tiền thuê và biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ.

Ngân Phương

Tin liên quan