Chưa áp phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với mặt hàng rượu, bia

21:20 01/03/2024

Chính phủ thống nhất chưa bổ sung vào Chính sách 5 của đề nghị xây dựng luật nội dung mới về phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với mặt hàng rượu, bia bảo đảm phù hợp với Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 25/NQ-CP về việc đề nghị sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo Nghị quyết này, Chính phủ đã thống nhất với nội dung tiếp thu, giải trình và chỉnh lý hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) tại Tờ trình ngày 6/2/2024 của Bộ Tài chính và các hồ sơ liên quan kèm theo.

Theo Nghị quyết kể trên, Chính phủ thống nhất chưa bổ sung vào Chính sách 5 của đề nghị xây dựng luật nội dung mới về phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với mặt hàng rượu, bia bảo đảm phù hợp với Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ và cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Chưa áp phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với mặt hàng rượu, bia
Chưa áp phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với mặt hàng rượu, bia.

Nghị quyết cũng quy định về tiến độ triển khai dự án luật. Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024. Sau đó, Chính phủ sẽ trình Quốc hội để lấy ý kiến đối với dự án luật tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10/2024 và thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5/2025.

Chính phủ đã giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật và gửi Bộ Tư pháp tiến hành các thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2025, cũng như điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị quyết cũng điều chỉnh nội dung của một số điểm trong Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 28/7/2023 của Chính phủ về xây dựng pháp luật. Điều này nhằm thích nghi và phù hợp hơn với Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ và cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

P.V (t/h)