Bộ Xây dựng đặt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho mục tiêu phát triển

23:11 21/03/2023

Tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hoá của Việt Nam sẽ thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Bộ Xây dựng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Căn cứ Nghị quyết 06-NQT.Ư ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06) và Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06, Bộ Xây dựng đã đề ra kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhiều giải pháp thực hiện các mục tiêu nêu trên.

Nhóm nhiệm vụ 1 là thống nhất nhận thức, hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Trong đó, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm thường xuyên, định kỳ thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhà nước liên quan.

Bộ Xây dựng đặt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho mục tiêu phát triển
Bộ Xây dựng đặt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho mục tiêu phát triển.

Nhóm nhiệm vụ 2 là nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững. Trong đó, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể bao gồm tập trung nghiên cứu, đổi mới toàn diện về phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch đô thị…

Nhóm nhiệm vụ 3 là thúc đẩy các chương trình, kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, các đơn vị cần hướng dẫn để thống nhất rà soát, lập chương trình phát triển đô thị, thực hiện đầu tư có trọng tâm trọng điểm ít nhất 100 đô thị tiêu biểu, có khả năng chống chịu, giảm phát thải, thông minh, có bản sắc và hoàn thiện điều kiện hạ tầng đô thị; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại đô thị; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân khu công nghiệp…

Nhóm nhiệm vụ 4 là xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển đô thị.

Nhóm nhiệm vụ 5 là xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật. Các đơn vị cần tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng luật điều chỉnh về Quy hoạch đô thị và nông thôn; nghiên cứu, đề xuất xây dựng luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị; xây dựng luật Nhà ở (sửa đổi); xây dựng luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)…

PV (t/h)