Bộ Tài chính tích cực chuyển đổi số

DNHN - Trong Chiến lược tài chính đến năm 2030, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển nền tảng tài chính số trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số đã được xác định là một trong các đột phá chiến lược trong chiến lược ngành Tài chính đến năm 2030.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1874/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính tích cực chuyển đổi số
Bộ Tài chính tích cực chuyển đổi số.

Theo đó, công tác hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đã được Bộ Tài chính triển khai hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024, bao gồm cả các nội dung mua sắm phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin; Quyết định số 780/QĐ-BTC ngày 17/5/2022 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Đề án đổi mới quy trình, nghiệp vụ, ngành Tài chính phù hợp với mô hình kinh tế số.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2140/QĐ-BTC ngày 21/12/2020 về quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài chính, xây dựng Kế hoạch ứng dụng chữ ký số và lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong điều hành, xử lý công việc. Bên cạnh đó, đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-BTC ngày 13/1/2022 về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030”.

Trong Chiến lược tài chính đến năm 2030, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển nền tảng tài chính số trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số đã được xác định là một trong các đột phá chiến lược trong chiến lược ngành Tài chính đến năm 2030.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-BTC ngày 13/1/2022 ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, Quyết định số 196/QĐ-BTC ngày 22/2/2022 về việc phê duyệt chủ trương hành động ứng dụng công nghệ thông tin Thuê dịch vụ Hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính; Quyết định số 273/QĐ-BTC ngày 03/3/2022 phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Tài chính, phát triển Chính phủ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

PV

Bài liên quan