Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ý kiến về quy định đặc thù cho điện gió ngoài khơi

15:29 22/04/2024

Trong văn bản góp ý vừa gửi đi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất rằng Bộ Công Thương có thể nghiên cứu các quy định đặc thù đối với điện gió ngoài khơi nếu cần thiết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương văn bản góp ý về giải pháp phát triển điện gió ngoài khơi. Trong văn bản này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất rằng, Bộ Công Thương có thể nghiên cứu các quy định đặc thù đối với điện gió ngoài khơi nếu cần thiết.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất điều chỉnh một số nội dung trong quá trình xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) và nghị định hướng dẫn. Cụ thể, bổ sung quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời xác định điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ý kiến về quy định đặc thù cho điện gió ngoài khơi
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ý kiến về quy định đặc thù cho điện gió ngoài khơi.

Trong mảng đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý rằng, trong trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật ngành, kế hoạch và đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan.

Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác với Bộ Công Thương để xây dựng Nghị định số 23/2024/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hiện rằng Bộ Công Thương chưa xác định các dự án điện thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật ngành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất lưu ý đến quy định trong Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về việc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án tại cùng một địa điểm.

P.V (t/h)