Quy định mới về đăng ký phương tiện và di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

DNHN - Không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định; chủ sở hữu phương tiện đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì Cục Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm cấp hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký.

(Ảnh: minh họa)

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 13/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Theo Thông tư này, từ ngày 1/10, chủ sở hữu có thể nộp hồ sơ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi, xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt trên cổng dịch vụ công.

Theo Bộ Giao thông vận tải, Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT được ban hành ngày 27/4/2018; có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Từ khi có hiệu lực đến nay, Thông tư đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu của các phương tiện giao thông đường sắt.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Thông tư 21/2018/TT-BGTVT chưa quy định về Hồ sơ gửi trực tuyến và thủ tục nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Do vậy để đảm bảo thực hiện được dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã sửa đổi, bổ sung quy định chủ sở hữu phương tiện nộp hồ sơ làm thủ tục đề nghị cấp hoặc cấp lại hoặc hồ sơ đề nghị thu hồi, xóa Giấy chứng nhận đăng ký gửi đến Cục Đường sắt Việt Nam theo một trong các hình thức sau: Trực tiếp, qua môi trường mạng, qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác.

Cụ thể, trình tự, thời gian thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi, xóa Giấy chứng nhận đăng ký được Thông tư 13/2021/TT-BGTVT quy định như sau:

Chủ sở hữu phương tiện nộp 1 bộ hồ sơ làm thủ tục đề nghị cấp hoặc cấp lại hoặc hồ sơ đề nghị thu hồi, xóa Giấy chứng nhận đăng ký gửi đến Cục Đường sắt Việt Nam theo một trong các hình thức sau: Trực tiếp, qua môi trường mạng, qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác.

Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Cục Đường sắt Việt Nam hướng dẫn chủ sở hữu phương tiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ nộp qua môi trường mạng tại Cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải địa chỉ website https://dichvucong.mt.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, chủ sở hữu phương tiện tiếp nhận thông tin về tiến trình xử lý hồ sơ đã gửi Cục Đường sắt Việt Nam qua: email, tin nhắn điện thoại, tài khoản của chủ sở hữu phương tiện trên Cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra hồ sơ kê khai của chủ sở hữu phương tiện trên môi trường mạng.

Trường hợp nhận được hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác, Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận được hồ sơ, Cục Đường sắt Việt Nam hướng dẫn chủ sở hữu phương tiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Thông tư nêu rõ, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định và chủ sở hữu phương tiện đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cục Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm cấp hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký. Trường hợp không cấp, Cục Đường sắt Việt Nam có văn bản trả lời cho chủ sở hữu phương tiện và nêu rõ lý do, trừ trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký bị mất.

Cùng với đó, thực tế đến nay, thực hiện Thông tư 21/2018 cho thấy, sau khi Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đăng ký, vẫn có nhiều trường hợp chủ sở hữu phương tiện chậm trễ trong việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Do vậy, thủ tục hành chính vẫn phải chờ hoàn thành nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu. Để khắc phục tình trạng này, cần có quy định trách nhiệm của chủ sở hữu phương tiện phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi Cục Đường sắt Việt Nam trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Việc ban hành Thông tư sửa đổi này, nhằm bổ sung các quy định phù hợp với hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trên mạng; đồng thời, thực hiện mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 của Bộ GTVT.

Thông tư 13 đã sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại các điều: 3, 5, 6, 7, 8 và 17. Về trình tự, thời gian thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi, xóa giấy chứng nhận đăng ký được quy định tại Điều 8, Thông tư 13 quy định các hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, qua môi trường mạng, qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác.

Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra hồ sơ kê khai của chủ sở hữu phương tiện trên môi trường mạng. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ qua môi trường mạng, Cục hướng dẫn chủ sở hữu phương tiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp bị mất, Thông tư 13 quy định thời gian xem xét giải quyết cấp lại là 30 ngày kể từ ngày Cục tiếp nhận đơn xin cấp lại và chủ sở hữu phương tiện đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trường hợp không cấp lại, Cục sẽ có văn bản trả lời cho chủ sở hữu phương tiện và nêu rõ lý do.

Hà An

Tin liên quan