Nghệ An yêu cầu kết hợp thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách về lao động, việc làm

17:01 05/06/2021

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An trong Kế hoạch vừa được ban hành để triển khai Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”…

Để triển khai Kế hoạch trên, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành tham mưu cho UBND tỉnh theo hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan về việc nâng cao nâng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Hàng năm, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, chủ động đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quy trình tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp…

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thị, thành,Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh… trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác kết hợp thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo, tiền lương, bảo hiểm xã hội và hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị mất việc làm, nhằm góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

  Có hơn 16.000 lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An trong tháng 9/2020.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu: Đến năm 2025, 100% người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (người thất nghiệp) được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu; 80% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu (trong đó có 60% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm thành công); tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề…Phấn đấu đến năm 2030, 90% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu (trong đó có 70% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm thành công); tiếp tục tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, tỷ lệ lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm; thực hiện việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi chính sách bảo hiểm thất nghiệp… 

  Phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2020 được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đã đông đảo người lao động tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm.

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh Nghệ An đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể: Tham gia góp ý để xây dựng hoàn thiện, đồng bộ các chính sách về lao động việc làm, đào tạo, tiền lương, bảo hiểm xã hội… nhằm đảm bảo sự liên kết chặt chẽ, nâng cao hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp; tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và các chế độ, gắn bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách về việc làm, quản trị thị trường lao động, thông tin, dự báo thị trường lao động và bảo hiểm xã hội… 

  Phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ được tổ chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An vào ngày 14/12/2020 đã thu hút 19 doanh nghiệp tham gia tư vấn, tuyển dụng…

Tổ chức triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp phải đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện. Tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An đủ năng lực để thực thi các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu người lao động… Tiến hành nghiên cứu, đánh giá quy trình nghiệp vụ thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, tiến tới đảm bảo sự liên thông gắn kết với các địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp và hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cùng các biện pháp hỗ trợ duy trì việc làm… 

  Người lao động tham gia tìm việc làm tại Phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2020 được tổ chức ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An.

Thêm vào đó, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính về bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thực hiện bảo hiểm thất nghiệp…

Văn Cương - Hoàng Lan