Nghệ An: Quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

DNHN - Nghệ An đã ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19…

Quy chế nêu trên đã quy định nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc việc và mối quan hệ công tác giữa các thành viên Tổ công tác đặc biệt của tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của các thành viên trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ công tác, thành viên Bộ phận giúp việc. Ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác là ý kiến chính thức của cơ quan nơi thành viên Tổ công tác làm việc. 

  Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Bên cạnh đó, Tổ công tác bảo đảm phát huy tính chủ động, năng lực của từng thành viên theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin thường xuyên giữa các thành viên đảm bảo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhanh chóng, hiệu quả. Đối với những vấn đề Tổ công tác đã thống nhất kết luận, Cơ quan Thường trực có trách nhiệm đôn đốc, triển khai thực hiện theo đúng nội dung đã được thông qua. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Cơ quan Thường trực tổng hợp báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân để thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương và Tổ công tác liên ngành của tỉnh được thành lập tại Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 về thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh để giải quyết những vấn đề có liên quan. 

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa làm Tổ phó Thường trực Tổ công tác đặc biệt

Tổ công tác chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tổ công tác đặc biệt có quyền hạn yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó. Mời lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Trước đó, vào ngày 4/10, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt và Bộ phận giúp việc của Tổ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Theo quyết định này, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm Tổ trưởng Tổ công tác, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm Tổ phó Thường trực Tổ Công tác, lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Tổ công tác. Tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực giúp Tổ công tác theo dõi, triển khai nhiệm vụ. 

  Doanh nghiệp may Nghệ An vừa sản xuất vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Được biết, Quy chế trên đã nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ công tác, Tổ phó thường trực Tổ công tác, Tổ phó Tổ công tác, thành viên Tổ công tác, cơ quan thường trực Tổ công tác và Bộ phận giúp việc Tổ công tác, cụ thể: Các Tổ phó, thành viên Tổ công tác trước ngày 20 hàng tháng gửi báo cáo kết quả, tiến độ xử lý các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền hoặc đang được giao đến Tổ trưởng và Tổ phó thường trực Tổ công tác. Trước ngày 30 hàng tháng, Cơ quan Thường trực Tổ công tác tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng và Tổ phó Thường trực Tổ công tác.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan