Nghệ An ban hành Kế hoạch “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa”

23:03 03/07/2021

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030...

Theo Kế hoạch trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc triển khai thực hiện Đề án tập trung vào các nội dung: Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn của các sở, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan để hỗ trợ và triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; xây dựng Danh mục sản phẩm, hàng hóa bắt buộc áp dụng truy xuất nguồn gốc; nhóm sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc và theo yêu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khảo sát, lựa chọn và triển khai thí điểm mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc. Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh. Kiểm tra, giám sát việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

  Sản phẩm Cà Gai Leo của Pù Mát (Nghệ An).

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng. Đáng lưu ý, kết hợp các hoạt động của Kế hoạch với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các sở, ngành và địa phương nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phục vụ hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện. 

  Sản phẩm Trà Ướp Gạo Sen (Nam Đàn - Nghệ An).

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chủ trì và tổng hợp, đánh giá, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trên cơ sở nguồn thu ngân sách hàng năm, xem xét cân đối, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch. 

  Sản phẩm Trà Minh Sáng ( đặc sản trà xanh xứ Nghệ).

Được biết, việc triển khai Đề án nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nội dung theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc bảo đảm phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh Nghệ An. Đồng thời, đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. Qua đó, kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu dùng, nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Văn Cương – Hoàng Lan