Kiên Giang: Thực hiện tốt Quỹ Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

DNHN - Qua 8 năm thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Kiên Giang, Hội Nông dân đã huy động nguồn lực, hỗ trợ kịp thời cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, hình thành các mô hình tổ hợp tác, Hợp tác xã, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tham gia chuỗi giá trị trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động của QHTND đã đạt được những kết quả vượt bậc cả về quy mô và hiệu quả hoạt động, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn toàn tỉnh đạt mức bình quân 27%/năm. Qua xây dựng các nhãn hiệu nông sản tập thể với các mô hình do QHTND đầu tư vốn, giúp nông dân vươn lên làm giàu, giải quyết việc làm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, hạn chế tệ nạn xã hội và tín dụng đen. QHTND là công cụ, điều kiện quan trọng để Hội Nông dân thu hút, tập hợp vận động hội viên, nông dân tiếp theo nguồn năng lực, nâng cao chất lượng công tác hội, thực sự là trung tâm và nồng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Nhờ vay được vốn Quỹ HTND, nhiều nông dân tỉnh Kiên Giang vươn lên khấm khá
Nhờ vay được vốn Quỹ HTND, nhiều nông dân tỉnh Kiên Giang vươn lên khấm khá.    

Trong giai đoạn này, UBND tỉnh Kiên Giang đã phân bổ nguồn vốn ngân sách cho QHTND tỉnh, với số tiền là 16.695 triệu đồng, vượt 40% so với kế hoạch. 12 huyện, thành phố đã cấp bổ sung vốn ngân sách, với số tiền là 3.690 triệu đồng, nâng tổng số nguồn vốn bổ sung từ ngân sách đến nay đạt 20.385 triệu đồng; tổng nguồn vốn vận động đạt 18.723 triệu đồng, tăng 13.027 triệu đồng, trong đó cấp tỉnh đạt 179 triệu đồng, cấp huyện đạt 18.544 triệu đồng; từ nguồn vốn QHTND các cấp, giai đoạn 2013 - 2020 đã giúp đỡ, hỗ trợ cho 7.564 lượt hộ hội viên, vay vốn phát triển kinh tế thông qua 552 mô hình dự án. Hội Nông dân các cấp đã giúp nông dân liên kết, hợp tác, xây dựng 47 dự án Hợp tác xã, 78 dự án Tổ hợp tác, 16 dự án Chi Hội nông dân nghề nghiệp, 15 dự án Tổ Hội nông dân nghề nghiệp và 396 dự án nhóm hộ liên kết sản xuất.

Để thực hiện tốt hơn QHTND trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo chính quyền địa phương, QHTND triển khai thực hiện Thông báo số 02/TB-VPCP ngày 08/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác vận động, huy động vốn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, hội viên nông dân để bổ sung vốn cho QHTND; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa hoạt động bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự ủng hộ xây dựng, phát triển của QHTND; sớm kiện toàn nhân sự và Ban điều hành quản lý và điều chỉnh Quy chế hoạt động của QHTND; tiếp tục hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh theo dự án nhóm hộ nhằm tập hợp hội viên nông dân để xây dựng, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế; chú trọng công tác tập huấn nâng cao năng lực công tác, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ được phân công quản lý Quỹ các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp và xem đây là một trong các biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động của QHTND ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả; tích cực thực hiện các chương trình phối hợp với các ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn cho nông dân đảm bảo quy trình, thủ tục và lãi suất vay phù hợp, trách gây phiền hà đến người dân.

Trần Hà

Tin liên quan