Khai thác miễn phí thông tin, dữ liệu mở về quy hoạch

19:15 04/04/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch là điểm đầu mối truy cập hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trên mạng internet phục vụ công bố, cung cấp thông tin, dữ liệu về quy hoạch; thu thập, cập nhật dữ liệu đầu vào để lập quy hoạch; lấy ý kiến về quy hoạch; giám sát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch. Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch tích hợp dịch vụ công trực tuyến về cung cấp thông tin, dữ liệu về quy hoạch.

Tên miền truy cập là: vplan.mpi.gov.vn.

Hệ thống tài khoản điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cổng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được quản lý tuân thủ quy định pháp luật về công nghệ thông tin và pháp luật về an ninh mạng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quang ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về công nghệ thông tin và pháp luật có liên quan.

Khai thác miễn phí thông tin, dữ liệu mở

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục thông tin, dữ liệu mở của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; triển khai công bố dữ liệu mở theo quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Danh mục thông tin và dữ liệu mở của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được rà soát, đánh giá và cập nhật hàng năm để đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước, nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin về quy hoạch của các cá nhân, tổ chức.

Dự thảo nêu rõ các hình thức khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch gồm:

Khai thác miễn phí thông tin, dữ liệu mở trên cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch;

Khai thác thông tin, dữ liệu theo nhu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua phiếu yêu cầu được quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin, cơ sở dữ liệu yêu cầu cung cấp theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin quy hoạch gồm: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước; mục đích khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật; không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

PV