Bình Phước ban hành 8 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

12:12 16/08/2022

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch số 232/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Bình Phước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 8 giải pháp để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó là: Hỗ trợ công nghệ; Hỗ trợ thông tin; Hỗ trợ tư vấn; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Về hỗ trợ công nghệ, tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ, ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số.

Về hỗ trợ thông tin, công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (www.business.gov.vn) các thông tin về kế hoạch, chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông tin thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, các thông tin khác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Về hỗ trợ tư vấn, doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn đăng ký bảo hộ, khai thác và ứng dụng tài sản trí tuệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bình Phước sẽ hỗ trợ các thông tin về kế hoạch, chương trình, thông tin thị trường, sản phẩm, công nghệ, các thông tin khác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Tỉnh Bỉnh Phước triển khai các dự án đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua xây dựng mới cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; cải tạo, nâng cấp các hạ tầng có sẵn để hình thành cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, máy móc, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, hệ thống thông tin cho cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện cho vay có hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước bố trí theo quy định tại Mục 4 Chương IV Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

P.V (t/h)