Bình Dương: Triển khai việc quét mã QR để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19

09:57 26/09/2021

UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai việc quét mã QR để phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Từ ngày 27/9/2021, thực hiện quét mã QR để quản lý người vào, ra tại các địa điểm công cộng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cho biết: Để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới, việc triển khai sử dụng mã QR quản lý người vào, ra ở các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người là rất quan trọng nhằm kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có 70.000 điểm khai báo mã QR, tuy nhiên chỉ có 2.000 điểm hoạt động
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có 70.000 điểm khai báo mã QR, tuy nhiên chỉ có 2.000 điểm hoạt động. 

Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 218-TB/TU ngày 21/09/2021 của Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Đồng thời, khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện quét mã QR để quản lý người vào, ra tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, làm việc, giải trí,... thuộc phạm vi, địa bàn quản lý theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 2994/UBND-VX ngày 05/07/2021, đảm bảo việc quét mã QR phải được thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 27/09/2021 tại các địa điểm trên; đồng thời thực hiện gắn yêu cầu quét mã QR vào điều kiện an toàn khi triển khai hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Yêu cầu Sở Công Thương, Giao thông Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường đi kiểm tra, hướng dẫn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người...thực hiện đăng ký, dán mã QR địa điểm và nhắc nhở, yêu cầu tất cả mọi người quét mã QR khi ra vào, khi đến giao dịch, làm việc; Đảm bảo tất cả đối tượng áp dụng trên địa bàn đều triển khai được việc quét mã QR quản lý thông tin người ra vào.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện hướng dẫn, tổ chức triển khai giải pháp công nghệ quét mã QR, áp dụng phương án quét tự động theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông theo hướng cụ thể, đơn giản, dễ triển khai thực hiện; Tổ chức kiểm tra, giám sát chung việc thực hiện quét mã QR trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn báo cáo, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu; làm việc cụ thể, thống nhất với Công an tỉnh về việc quét mã QR tại các chất kiểm soát giao thông phòng chống dịch, đảm bảo không gây ùn tắc giao thông, phát sinh phiền hà, phức tạp cho người dân; tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền sâu rộng thường xuyên để tạo sự đồng thuận và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở, địa điểm triển khai thực hiện. 

Đảm bảo việc quét mã QR phải được thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 27/09/2021. Đồng thời, thực hiện gắn yêu cầu quét mã QR vào điều kiện an toàn khi triển khai hoạt động, sản xuất, kinh doanh
Đảm bảo việc quét mã QR phải được thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 27/09/2021. Đồng thời, thực hiện gắn yêu cầu quét mã QR vào điều kiện an toàn khi triển khai hoạt động, sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: Báo Bình Dương) 

Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện Chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung trên, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Hoàng Thu

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?