Vĩnh Phúc: Cải tiến kỹ thuật thúc đẩy phát triển kinh tế

DNHN - Trong nhiều năm trở lại đây, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Vĩnh Phúc có sự chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Các sáng kiến tập trung vào giải pháp công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Theo đó, để phong trào phát huy hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua, coi đó là một trong những chỉ tiêu để bình xét thi đua, khen thưởng. Nhờ vậy, phong trào đã thực sự phát huy tác dụng, tạo không khí thi đua lao động sáng tạo sôi nổi, rộng khắp. 

 Công nghệ sản xuất gạch. 

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được phát động trên địa bàn toàn tỉnh đã khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, sáng kiến, giải pháp hữu ích của các tầng lớp nhân dân. Các hội đồng sáng kiến cấp cơ sở được thành lập tại các sở, ngành, các huyện, thành phố đã triển khai hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật một cách đồng bộ, hiệu quả, đánh giá các sáng kiến cấp cơ sở một cách xác thực, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tùy vào đặc thù từng ngành nghề, các cơ quan, đơn vị tổ chức, thực hiện nhiều phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất kinh doanh, phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong các đơn vị cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần tiết kiệm chi phí vận hành máy móc, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế. Điển hình như: số lượng sáng kiến ở một số ngành còn ít, chưa tương xứng với vị thế và vai trò của mình; việc nhân rộng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức.

 PV

Tin liên quan