Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hóa, dịch vụ

DNHN - Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4153/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

 

Công văn số 4153/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Công văn số 4153/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, tiếp theo Công điện số 08/CĐ-TCT ngày 22/10/2021, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung sau:

Thứ nhất, Tổng cục Thuế sao gửi toàn văn Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ để các Cục Thuế triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Nghị định cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hóa, dịch vụ (giá chưa có thuế GTGT) từ sau ngày 01/11/2021 của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để đạt mục tiêu người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế GTGT theo quy định tại khoản 3 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết. Trường hợp phát hiện các hiện tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước để tăng giá bán của các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT, cần kịp thời tham mưu biện pháp xử lý với UBND tỉnh, thành phố.

Thứ hai, về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, Công văn số 4153/TCT-CS của Tổng cục Thuế chỉ rõ: Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT.
Cụ thể, đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.
Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú “đã giảm… (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”.
Căn cứ quy định trên, Công văn số 4153/TCT-CS đã đưa ra hướng dẫn chi tiết về cách lập hóa đơn GTGT.
Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công văn số 4153/TCT-CS. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế báo cáo về Tổng cục để xử lý kịp thời.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế cũng đồng thời triển khai hoạt động hỗ trợ trên hệ thống quản lý thuế về giảm thuế GTGT áp dụng đối với hoá đơn điện tử để các doanh nghiệp, tổ chức có thể thực hiện việc lập hóa đơn điện tử đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết và Điều 3 Nghị định 92/2021/NĐ-CP.

Gia Minh

Bài liên quan