Phú Thọ có 64 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2022

08:37 12/01/2023

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã trao Giấy Chứng nhận sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt chuẩn OCOP cho 17 sản phẩm đạt hạng bốn sao, 47 sản phẩm đạt hạng ba sao
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã trao Giấy Chứng nhận sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt chuẩn OCOP cho 17 sản phẩm đạt hạng bốn sao, 47 sản phẩm đạt hạng ba sao.

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định công nhận 64 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có 17 sản phẩm đạt hạng bốn sao, 47 sản phẩm đạt hạng ba sao. Đến nay, toàn tỉnh có 139 sản phẩm công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng ba sao trở lên.

Triển khai Chương trình OCOP đã tạo đà thúc đẩy và nâng cao năng lực của các chủ thể, nhất là các làng nghề, các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản đặc sản, đặc trưng của từng địa phương.

Thông qua Chương trình đã góp phần hình thành vùng sản xuất nông sản sạch, an toàn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các chuỗi giá trị sản phẩm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực nông thôn; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thực hiện hiệu quả nhiều tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đến dự đã tập trung thảo luận và thống nhất các giải pháp cần tập trung trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình OCOP; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các sở ban, ngành, đoàn thể; tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ Chương trình; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 44 sản phẩm đạt hạng ba sao trở lên; lũy kế đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh dự kiến có 183 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ ba sao trở lên.

PV