Nghệ An: Triển khai xây dựng Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở TT&TT chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thảo về định hướng chuyển đổi số tỉnh Nghệ An phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Đoàn công tác làm việc trực tiếp để xin ý kiến của Bộ TT&TT. 

  Chuyển đổi số là chuyển hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số (Ảnh minh hoạ)

Sau khi hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết và Kế hoạch triển khai Nghị quyết, Sở TT&TT phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh và Ban cán sự UBND tỉnh. Tiếp đến, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, các sở, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào giữa tháng 4/2022. Sau đó báo cáo, xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vào tháng 5/2022. 

  Chung kết cuộc thi tìm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia.

Để có cơ sở xây dựng Nghị quyết, UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin, tổng hợp, báo cáo đánh giá gửi về Sở TT&TT trước ngày 30/9/2021. Sở TT&TT trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, xây dựng báo cáo tổng hợp, trong đó có các nội dung chính: Đánh giá một số kết quả nổi bật về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và một số kết quả so sánh với các địa phương trong cả nước; phân tích những đóng góp của chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như những tồn tại, hạn chế của chuyển đổi số tại địa phương. Từ đó, Sở TT&TT chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết và Kế hoạch triển khai Nghị quyết, hoàn thành trước ngày 15/11/2021. Các sở, ngành, các địa phương cấp huyện nghiên cứu, góp ý vào các dự thảo do Sở TT&TT chuẩn bị. 

  Việt Nam sẽ tích cực chuyển đổi số rộng khắp hơn nữa trong năm 2021.

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch nêu trên là nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn chặt với việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Nghệ An đã đề ra về đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan