Nghệ An: Chủ tịch cấp huyện chịu trách nhiệm nếu chậm lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản giao Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch tỉnh nếu chậm lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị, thành trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện. Thời gian hoàn thành chậm nhất là trong quý IV năm 2021.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị, thành khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 của đơn vị mình và gửi về Sở TN&MT để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

  Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung

Đến quý IV năm 2021, nếu đơn vị huyện, thị, thành nào không hoàn thành việc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện trong thời gian trên, thì Chủ tịch UBND cấp huyện đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn bản chỉ đạo trên của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ: Chậm hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện sẽ dẫn đến việc không có căn cứ lập, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, làm ảnh hưởng đến việc thu hút các dự án đầu tư của tỉnh, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. 

  Nghệ An đang đốc thúc đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện

Việc Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030 là nội dung rất quan trọng. Bởi vì, ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, còn là căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm. Thông qua đó làm cơ sở để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hút các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương cấp huyện nói riêng và của cả tỉnh nói chung. Song, đến nay, theo báo cáo của Sở TN&MT cho thấy, tiến độ thực hiện việc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 tại một số đơn vị cấp huyện nhìn chung còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch và thời gian UBND tỉnh yêu cầu.

Để đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh giao Sở TN&MT kịp thời hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh của UBND cấp huyện khi có yêu cầu. Đồng thời, thẩm định Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030 bảo đảm chất lượng và kịp thời gian quy định.

Văn Cương

Tin liên quan