Nghệ An: Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025

DNHN - HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025…

Nghị quyết số 05 được ban hành ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An đã Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh này trong giai đoạn 2021 -2025. Theo đó, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025 gồm: Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành; Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 2.300 tỷ đồng trở lên, hoàn thành đi vào hoạt động theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Dự án có mức nộp ngân sách tỉnh từ hoạt động sản xuất kinh doanh tối thiểu 50 tỷ đồng của năm đầu tiên (không tính thời gian vận hành thử); Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành.

Được biết, chính sách hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị quyết số 05 nêu trên không áp dụng đối với các dự án đầu tư sau: Dự án đầu tư trong lĩnh vực thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở; Dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 25/2000/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Dự án đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý tài sản công. 

 Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào ngày 12 và 13/8 vừa qua đã ban hành Nghị quyết số 05 quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh này trong giai đoạn 2021 -2025 

Nhà đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư vào Nghệ An được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước và được hưởng thêm các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh theo quy định tại Nghị quyết trên. Trường hợp dự án đáp ứng điều kiện được hưởng cùng nội dung hỗ trợ đầu tư tại nhiều quy định khác nhau của tỉnh thì được áp dụng mức hỗ trợ đầu tư cao nhất.

Chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng chung được HĐND tỉnh Nghệ An nêu rõ trong Nghị quyết số 05, cụ thể:

Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo lao động, ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo 01 lần với mức 2.000.000 đồng/01 lao động. Chính sách được thực hiện đối với dự án đầu tư vào Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh. Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên và sử dụng từ 2.000 lao động trở lên, nhà đầu tư có ký hợp đồng lao động với người lao động từ 12 tháng trở lên, tham gia bảo hiểm xã hội, gửi lao động đi đào tạo tại các cơ sở trong và ngoài tỉnh, ngoài nước hoặc đào tạo tại cơ sở sản xuất, có chứng chỉ sơ cấp trở lên, bao gồm đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ và kiến thức hội nhập quốc tế.

Đối với dự án đầu tư ngoài Khu kinh tế Đông Nam và ngoài các Khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh thì phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Sử dụng từ 50 lao động trở lên đối với dự án thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 200 lao động trở lên đối với dự án thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nhà đầu tư có ký hợp đồng với người lao động từ 12 tháng trở lên, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, gửi lao động đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh, ngoài nước hoặc đào tạo tại cơ sở sản xuất, có chứng chỉ sơ cấp trở lên. 

  Một góc khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Vsip Nghệ An thuộc Khu kinh tế Đông Nam

Đối với chính sách hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí thực hiện các thủ tục đầu tư trong bước chuẩn bị đầu tư theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp lệ, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào Dự án đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam có tổng vốn đầu tư nhóm A trở lên theo quy định của pháp luật về đầu tư công; Dự án đầu tư ngoài Khu kinh tế Đông Nam và ngoài các Khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh đáp ứng các điều kiện tại Quy định này và có tổng vốn đầu tư nhóm A trở lên theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư đường giao thông, hệ thống thoát nước đến hàng rào dự án.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan