Ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 186 doanh nghiệp, truy thu hàng trăm tỷ đồng

DNHN - Tổng cục Thuế cho biết, ước tính đến ngày 15/8/2021, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 29.442,99 tỷ đồng, bằng 84,87% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 6.416,63 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.511,88 tỷ đồng; giảm lỗ là 21.514,49 tỷ đồng.

Cụ thể, thanh tra được 2.280 doanh nghiệp, đạt 42,74% kế hoạch năm 2021. Tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 2.125,99 tỷ đồng. Trong đó, truy thu được 1.474,91 tỷ đồng, truy hoàn được 30,57 tỷ đồng, phạt 620,51 tỷ đồng; giảm khấu trừ 436,27 tỷ đồng; giảm lỗ là 5.903,57 tỷ đồng. Số đã nộp ngân sách là 1.423,34 tỷ đồng, bằng 66,95% số tăng thu qua thanh tra. 

  Ảnh minh họa.

Số doanh nghiệp được kiểm tra là 38.892, đạt 39,59% kế hoạch năm 2021. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 3.069,53 tỷ đồng. Trong đó, truy thu là 2.875,51 tỷ đồng, truy hoàn 84,89 tỷ đồng, phạt là 1.109,14 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 738,98 tỷ đồng; giảm lỗ 15.120,95 tỷ đồng. Số đã nộp ngân sách là 2.421,1 tỷ đồng bằng 59,49% số tăng thu qua kiểm tra.

Tính đến ngày 15/8/2021, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 186 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Qua đó, đã truy thu, truy hoàn và phạt 527,01 tỷ đồng; giảm lỗ 1.903,98 tỷ đồng; Giảm khấu trừ 90,76 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.351,86 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 318,71 tỷ đồng, giảm lỗ 1.394,16 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.112,78 tỷ đồng.

Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế được 467.523 hồ sơ, bằng 130,84% so với cùng kỳ năm 2020; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 221,11 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 336,64 tỷ đồng; giảm lỗ 489,97 tỷ đồng.

Tính đến 15/8/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 2.786 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, với tổng số tiền hoàn là: 28.601,13 tỷ đồng.

Trong đó, đã ban hành trong năm 2021 là 305 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 2.523,65 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2021 là 2.481 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 26.077,48 tỷ đồng.

Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 669,87 tỷ đồng, trong đó, số thuế truy hoàn là 533,29 tỷ đồng, phạt là 136,58 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 227,98 tỷ đồng. 

P.V

Tin liên quan