Chính phủ đặt mục tiêu nợ công của Việt Nam tới năm 2030 không quá 60% GDP

DNHN - Theo "Chiến lược nợ công đến năm 2030", Chính phủ đặt mục tiêu nợ công của Việt Nam tới năm 2030 không quá 60% GDP; nợ Chính phủ không quá 50% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP. Đây là nội dung vừa được đại diện Bộ Tài chính cho biết tại Hội nghị phổ biến Chiến lược nợ công đến năm 2030 do Bộ này phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ tổ chức.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Theo Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022 của Bộ Tài chính, riêng năm 2022, nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ tối đa là 673.546 tỷ đồng.

Số trên bao gồm: vay bù đắp bội chi ngân sách Trung ương là 450.000 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc của ngân sách Trung ương là 196.149 tỷ đồng (bằng dự toán được Quốc hội phê duyệt); huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cho vay lại khoảng 26.697 tỷ đồng.

Về nghĩa vụ trả nợ Chính phủ, dự kiến tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2022-2024 là khoảng 1,19 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1,04 triệu tỷ đồng, trả nợ các khoản vay về cho vay lại khoảng 146.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị phổ biến Chiến lược nợ công đến năm 2030, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, để góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030.

Chiến lược này đặt ra một số chỉ tiêu cân đối lớn như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD. Cùng với phấn đấu bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) đến năm 2030 khoảng 3% GDP.

Mục tiêu của Việt Nam tới năm 2030 là nợ công không quá 60% GDP. Cùng với đó, nợ Chính phủ không quá 50% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP. Trên cơ sở đó, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 25% tổng thu NSNN.

Theo Bộ Tài chính, Chiến lược nợ công tới 2030 được xây dựng trên cơ sở Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 cùng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. 

"Đây là một trong 9 chiến lược nhánh trong tổng thể hệ thống chiến lược ngành tài chính, là cơ sở quan trọng tiếp tục cải cách công tác quản lý nợ công bền vững, hiệu quả, đảm bảo an toàn về nợ và an ninh tài chính quốc gia", ông Tạ Anh Tuấn nói.

Cũng theo Thứ trưởng Tuấn, chiến lược nợ công đề ra 6 định hướng lớn trong việc huy động và sử dụng vốn vay và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai chiến lược.

Cụ thể, chiến lược này bao gồm tập trung hoàn thiện thể chế chính sách và công cụ quản lý nợ; tổ chức thực hiện các công cụ, biện pháp quản lý nợ hiện đại; thực hiện huy động, quản lý và sử dụng nợ hiệu quả; phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn trong nước; quản lý nghĩa vụ nợ dự phòng; tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và minh bạch hóa thông tin.

Bảo Ân

Bài liên quan