Cấm gắn bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với dịch vụ ngân hàng

22:59 19/01/2024

Các quy định mới của Luật Các tổ chức tín dụng cũng hướng đến việc hạn chế sở hữu chéo, thao túng, và chi phối các tổ chức tín dụng.

Quốc hội đã thông qua sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó bổ sung quy định cấm tổ chức tín dụng gắn bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với cung ứng sản phẩm và dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức. Quyết định này nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm như tư vấn không đầy đủ, làm cho khách hàng nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm ngân hàng, hoặc yêu cầu mua bảo hiểm kèm theo các khoản vay từ ngân hàng.

Trước khi quyết định này được thông qua, đã có ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất nghiên cứu việc luật hóa để áp dụng chế tài ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của nhân viên tổ chức tín dụng trong việc bán bảo hiểm không bắt buộc.

Cấm gắn bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với dịch vụ ngân hàng
Cấm gắn bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với dịch vụ ngân hàng.

Ngoài ra, cũng có đề xuất không nên cho phép ngân hàng thương mại liên kết bán bảo hiểm và cấm bán chéo bảo hiểm nhân thọ. Ý kiến này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng theo hướng bổ sung quy định nghiêm cấm tổ chức tín dụng gắn bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Các quy định mới của Luật Các tổ chức tín dụng cũng hướng đến việc hạn chế sở hữu chéo, thao túng, và chi phối các tổ chức tín dụng. Cụ thể, có quy định về giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần, giới hạn cấp tín dụng, cũng như yêu cầu cung cấp, công bố thông tin của các cổ đông để đảm bảo tính minh bạch.

Về biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng được can thiệp sớm, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh có ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng điểm a và b khoản 2 Điều 159 của dự thảo Luật quy định TCTD phải thuyết minh rõ số dự phòng rủi ro chưa được trích lập, số lãi phải thu phải thoái chưa phân bổ trong báo cáo tài chính, bao gồm cả báo cáo tài chính niêm yết công khai tại dự thảo Luật.

Giải trình, Ủy ban TVQH cho biết, tại Điều 154 của dự thảo Luật đã quy định việc công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp TCTD đang được kiểm soát đặc biệt. Do vậy, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Ủy ban TVQH xin tiếp thu ý kiến của đại biểu theo hướng quy định về dự phòng rủi ro chưa được trích lập, số lãi phải thu phải thoái chưa phân bổ.

Ủy ban TVQH đề nghị Chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện Luật chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm và có giải pháp phù hợp để nắm rõ thực trạng tài chính của các TCTD này khi được áp dụng cơ chế hỗ trợ, bảo đảm an toàn hệ thống TCTD.

PV (t/h)